Ska krav på kollektivavtal vara en del av upphandlingsdirektivet?

Vänsterpartiet:

Ja, vi anser att kollektivavtal ska vara en del av upphandlingsdirektivet.

Socialdemokraterna:

Vi har jobbat hårt med att få in ett krav om att kollektivavtal ska följas i vårt arbete med upphandlingsdirektivet i Europaparlamentet. Vi la en rad förslag om detta, vilket vi fick majoritetens stöd för. Nu är det dags upp till medlemsstaterna att implementera direktivet i svensk rätt, och vi är oroade över den borgerliga regeringens hållning i frågan då vi vet att moderaternas syn på detta är att kraven är ”onödiga” och ”skapar krångel och kostnader för alla”.

Miljöpartiet:

I översynen av upphandlingsdirektivet röstade vi för att det ska vara möjligt (men inte obligatoriskt) för en upphandlare att kräva kollektivavtal. Kommuner i andra EU-länder som tycker att landets minimilön är för låg ska ha möjlighet att ställa krav på bättre arbetsvillkor.

Folkpartiet:

Vi i Folkpartiet välkomnar införandet av begreppet ”ekonomiskt mest fördelaktiga” i det nya direktivet, som bland annat gör det lättare att väga in sociala och miljömässiga kriterier. Samtidigt måste detta alltid vägas mot rimligheten att ställa dessa krav i de enskilda upphandlingarna. Det är också bra att direktivet uppmuntrar att kontrakt delas i mindre delar, vilket underlättar för mindre företag att delta. När det gäller krav på arbetsvillkor anser vi att det är villkoren i sig som måste vara föremål för bedömning, inte huruvida de har kommit till genom kollektivavtal eller på annat sätt.

Centerpartiet:

Vi är för det nya upphandlingsdirektivet. Främst för att det öppnar upp för nya krav på kvalitet och miljö. Där finns även möjligheten att ställa krav på sociala delar såsom kollektivavtal.

Moderaterna:

Möjligheten till att ställa krav på kollektivavtal får inte hindra företag från andra EU-länder att erbjuda sina tjänster i Sverige på de villkor som gäller för den fria rörligheten på EU:s inre marknad. Inom EU har förhandlingarna om nya upphandlingsdirektiv avslutats och vi röstade i Europaparlamentet och rådet för den slutgiltiga överenskommelsen. Den närmare innebörden av de nya direktiven och vilka möjligheter som EU-rätten ger att ställa krav på villkor enligt svenska kollektivavtal analyseras i det utredningsarbete med att genomföra direktiven i svensk rätt som redan har påbörjats.

Kristdemokraterna:

Upphandlingsdirektivet förvänats innebära större möjligheter för små aktörer att vinna upphandlingar. Möjligheterna att ta hänsyn till samhällspolitiska mål som miljö och social hänsyn är positivt. Ett krav på kollektivavtal riskerar däremot att ställa upp onödiga hinder för en del företag att delta i upphandlingarna.

Piratpartiet:

Piratpartiet har inte tagit ställning till frågan om kollektivavtal i upphandlingsdirektivet. Däremot är vår förhoppning att det nya upphandlingsdirektivet ska leda till att svenska kommuner och landsting i större utsträckning börjar upphandla laglig, privatlivsskyddande mjukvara och går över på öppen källkod.