Det var i juni som Transportstyrelsen la ett föreläggande om vite på en miljon kronor mot Trafikverket.

Transportstyrelsen menar att Trafikverket inte följer EU-förordningens krav när det gäller den externa personal som är anlitad av entreprenörer.

Viteskravet handlar om kompetensstyrning: att kontrollera att personal i spår har rätt kompetens och befogenheter att utföra säkerhetsklassade arbetsuppgifter.

Men också om kompetensförsörjning: ansvar för att personal utbildas för att uppfylla säkerhetsintygets krav.

Trafikverket hävdar att Transporstyrelsen vantolkar EU-förordningen. Det framgår i ett svar på föreläggandet, som signerats överdirektören Bo Netz.

Slår ifrån ansvar

Han pekar på att det tydligt står i EU-förordningen att ansvaret för kompetensstyrning även faller på järnvägsföretag, entreprenörer, underentreprenörer och leverantörer.

Trafikverket hänvisar också till svenska järnvägslagen och hävdar att myndighetens ansvar enbart gäller anställda hos infrastrukturförvaltaren, alltså Trafikverket.

”Det finns alltså inte på något vis en skyldighet för en infrastrukturförvaltare att själv utföra alla de åtgärder för riskhantering som aktualiseras i samband med ett arbete som utförs av en entreprenör”, skriver Bo Netz, överdirektör på Trafikverket.

När det kommer frågan om ansvar för utbildning genom kompetensförsörjning, så menar Transportstyrelsen att Trafikverket inte uppfyller sina skyldigheter.

Trafikverket har en annan syn på saken. Här pekar verket på säkerhetsdirektivet 2004/49 i EU-förordningen, samt på järnvägsförordningen.

”Medlemsstaten ansvarar för att infrastrukturförvaltaren har tillgång till utbildning och säkerhetsmyndigheten (Transportstyrelsen, reds. anm.) för att utbildning tillhandahålls eller att utfärdandet av intyg uppfyller uppställda säkerhetskrav.”

Trafikverket medger att myndigheten har säkerhetsmässiga skyldigheter, men att de kan uppfyllas genom överenskommelser i kontrakt med entreprenörer.

”Det finns alltså inte på något vis en skyldighet för en infrastukturförvaktare att själv utföra alla de åtgärder för riskhantering som aktualiseras i samband med ett arbete som utförs av en entreprenör. Detta är naturligtvis av helt avgörande betydelse i det aktuella ärendet,” står det.

”Ansvar för säkerheten”

I dokumentet som Sekotidningen tagit del av skriver Trafikverket vidare att kompetensstyrningssystemen inte omfattar den personal som är anställd hos entreprenörer och leverantörer, vilka anlitas genom upphandling.

”Om inte entreprenören arbetar på ett korrekt sätt så åligger det på infrastrukturförvaltaren att vidta åtgärder. På så sätt fullgör infrastrukturförvaltaren sitt ansvar att vara den som ytterst ansvar för säkerheten.”

Transportstyrelsen delar inte verkets syn och har lämnat in en vitesbegäran vid Förvaltningsrätten i Falun.

– Den här frågan hanteras av Förvaltningsrätten nu och vår hållning framgår av handlingarna. Vi kommenterar inte pågående process”, säger Monica Näslund, pressansvarig, i ett mejlsvar.

Trafikverket vill heller inte ge någon kommentar:

– Vi måste låta processen ha sin gång. Just nu ligger bollen hos Förvaltningsrätten och hur de ser på frågan”, säger Bengt Olsson, pressansvarig.