Turerna kring en svenska tonnageskatt har varit många. Men nu ser systemet ut att komma på plats. Regeringen överlämnade idag propositionen Ett svensk tonnagebeskattningssystem till riksdagen, tanken är att bestämmelserna ska träda i kraft den 20 juli i år.

Regeringen aviserade redan i budgetpropositionen för 2016 att ett system med tonnagebeskattning bör införas.

– Tonnagebeskattning är efterlängtat av näringslivet och jag är glad över att vi nu kommer att få ett system med tonnagebeskattning på plats. Jag ser fram emot att få se fler svenskflaggade fartyg, säger finansminister Magdalena Andersson.

Tonnageskatt innebär att redarna beskattas efter en schablon utifrån fartygets storlek i oberoende av inkomster och utgifter.

Både redare och fackförbund inom sjöfarten ser tonnageskatten som avgörande för att stoppa utflaggningen av den svenska handelsflottan.

De nya bestämmelserna kommer att tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2016. En förutsättning är att Europeiska kommissionen godkänner de föreslagna bestämmelserna.

Tonnageskatt

Tonnageskatt är en frivillig skatt som rederierna kan ansluta sig till. Den innebär att rederierna betalar fasta taxor som utgår från storleken på fartygen, istället för den faktiska vinsten. Systemet skapar mer förutsägbarhet för redarna. Tonnageskatt finns i nästan alla andra europiska sjöfartsnationer.