Sällan har väl en skatt varit så efterlängtad som tonnageskatten. Den har stått överst på önskelistan för alla sjöfartsnäringens parter. Seko sjöfolk har tillsammans med svensk sjöfart, som tidigare hette Sveriges redareförening, och Sjöbefälsföreningen drivit frågan under en längre tid. Och nu blir den alltså av.

”I budgetpropositionen för 2016 som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet föreslår regeringen att ett svenskt tonnageskattesystem bör införas. Syftet är att svenska rederier i internationell trafik har konkurrensvillkor som är likvärdiga med villkoren för rederier i andra länder i Europa”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Eftersom tonnageskatten är ett statligt stöd måste det anmälas till och godkännas av EU-kommissionen innan det kan genomföras. Därför kan de nya bestämmelserna träda i kraft tidigast den 1 juli 2016, enligt regeringen.

Tonnageskatt är en frivillig skatt som rederierna kan ansluta sig till som innebär att rederierna betalar fasta taxor som utgår från storleken på fartygen, istället för den faktiska vinsten. Systemet sägs skapa mer förutsägbarhet för redarna och finns i nästan alla andra europiska sjöfartsnationer.