Regeringen vill införa gränskontroller vid Sveriges gränser, utom mot Norge, den 8 april. Transportföretag ska sköta identitetskontrollerna i stället för Polisen, samt Kustbevakningen och Tullverket, enligt förslaget.

”Vi måste kunna säkerställa ordning och reda och det är viktigt att regeringen har de verktyg som krävs för att på ett ordnat sätt ta emot de som kommer till Sverige”, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth, i ett pressmeddelande.

Id-kontroller på färjor

Parallellt görs en ändring i fartygssäkerhetsförordningen, vilket innebär obligatorisk id-kontroll av passagerare på färjeresor till Sverige, skriver Nyhetsbyrån TT. Detta görs bland annat för att rederier ska veta hur många passagerare som befinner sig ombord vid en sjöolycka. Detta träder i kraft 28 mars och upphör 1 september.

När gränskontroller infördes under den stora flyktingströmmen 2015-2016, tvingades bland andra SJ att lägga ut arbetet på vaktbolag, då tågvärdar saknar befogenheter för arbetsuppgiften. Tomas Eneroth vill inte ställa upp på en intervju och förklara hur Infrastrukturdepartementet menar att id-kontrollerna ska genomföras.

”Remisstiden har nyligen avslutats och nu bereds förslaget i regeringskansliet. Vi får återkomma när vi har ytterligare besked att ge”, skriver Jennie Zetterström, pressekreterare, till Sekotidningen.

Flera tunga instanser har fått möjlighet att lämna synpunkter på regeringens förslag. Bland annat Migrationsverket, Säkerhetspolisen, Region Stockholm, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Kommerskollegium, ser inga hinder. Men majoriteten är kritiska, eller lyfter fram flera baksidor med återinförda gränskontroller.

Huvudskyddsombud på Öresundståg
Johan Sigvant, huvudskyddsombud, har tagit del av förslaget och anser att kontrollerna kan försämra arbetsmiljön, öka risken för hot och våldssituationer, om de genomförs av tågoperatören. Dessutom är kontrollerna omöjliga att genomföra av tågvärdar, som det ser ut nu.
 
– Regeringen måste först och främst ge oss befogenheter att kunna kräva legitimation av resenärer. Om vi får mandat till att göra det, så måste vi göra en riskanalys av själva arbetet och sedan göra en utvärdering, säger han till Sekotidningen.
SJ
”SJ anser att det är orimligt att transportörerna återigen åläggs uppgifter som utgör myndighetsutövning och som det saknas kompetens för att utföra,” skriver tågbolaget i sitt remissvar, som går att läsa i sin helhet här.

”Det är inte rimligt att transportörer ska utföra polisiära uppgifter och
dessutom stå för dessa kostnader med risk för höga sanktionsavgifter. Orimligheten
förstärks av att det samtidigt föreslås att Polismyndigheten, som ’har ett generellt
ansvar för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet’, istället får i uppgift
att kontrollera att transportörerna har fullgjort kontrollen av identitetshandlingarna.”

”I promemorian sägs att erfarenheterna av att låta transportörerna sköta kontrollen av identitetshandlingar under flyktingkrisen 2015-2016 ’var goda’. SJ invänder bestämt mot den beskrivningen”.

Forsea
”Att ålägga ForSea, som endast trafikerar en kort sträcka över sundet mellan Danmark och Sverige, ett ansvar att utföra identitetskontroller är med hänsyn till den aktuella flyktingströmmen dock varken nödvändig eller proportionerlig i förhållande till den effekt som förslagen önskar uppnå”, skriver bland annat rederiet i sitt remissvar.
Kustbevakningen
”Vill vidare framhålla att effektiviteten av de föreslagna identitetskontrollerna kan ifrågasättas med hänsyn till att transportörer i många fall saknar utrustning och kompetens att utreda äktheten av de åberopade identitetshandlingarna”, skriver Kustbevakningen i sitt svar på regeringen förslag.
Trafikverket
”För Trafikverkets verksamhet kommer det innebära en ökad belastning på vår korttidsplanering inom trafikplanering på järnväg för att planera om såväl tågtidtabeller som banarbetsplaner”, framhåller myndigheten i sitt remissvar.
Region Skåne
”Region Skåne avstyrker förslaget till lagstiftning om särskilda åtgärder. De förslag till ID-kontroller som föreslås åläggas kollektivtrafiktransportörer kommer i Öresundsregionen att vara mycket drabbande både för resenärer och för samhället, de ekonomiska effekterna blir stora och den sociala skadan betydande”, står det i remissvaret.
Polisen
”Polismyndigheten framhåller att det bör övervägas hur stor effekt identitetskontroller faktiskt skulle få. Kostnaderna för och arbetsbördan med kontrollerna, både för transportörerna och för Polismyndigheten, bör stå i rimlig proportion till det syfte som eftersträvas”, skriver Polismyndigheten i sitt remissvar.

”I promemorian anges att de föreslagna åtgärderna kan komma att innebära omfattande arbete samt omprioriteringar för Polismyndigheten vilket i sin tur kan
medföra att den brottsförebyggande och brottsbekämpande verksamheten påverkas negativt.”
Øresundsbro Konsortiet
”Att tvinga de som reser till eller från arbetet över Øresundsbron visa ID varje dag kan tyckas vara ett mindre ingrepp i rörelsefriheten. Så är inte fallet. Vi har nu sju års erfarenhet av gränsrestriktioner via Øresundsbron, som medfört att tilliten sjunkit och tillväxten bromsat in”, skriver det dansk-svenska företaget, som ägs till lika delar av A/S Øresund och Svensk-Danska Broförbindelsen Svedab AB, i sitt remissvar.
Svensk sjöfart
”Svensk Sjöfart menar att det är ett grundläggande problem att uppgifter
som i grunden är uppgifter för gränskontrollmyndigheter skyfflas över på privata aktörer. Att dessa uppgifter dessutom ska genomföras i en avgångshamn i utlandet, skapar därtill oklarheter kring arbetsmiljö och ansvaret för att säkert kunna genomföra dessa kontroller”, skriver branschorganisationen i sitt remissvar som går att läsa i sin helhet här.

Regeringens förslag

En transportör ska kontrollera att de passagerare som transportören med buss eller tåg transporterar till Sverige från en annan stat innehar en giltig identitetshandling med fotografi. Kravet att inneha en giltig identitetshandling med fotografi gäller inte för personer under 18 år som reser i sällskap med förälder som kan uppvisa en giltig identitetshandling med fotografi.

Samma krav ska gälla vid transporter med passagerarfartyg som genomför resor som är 20 nautiska mil eller kortare.

Kravet att göra kontroller ska inte gälla för resor som görs till Sverige från Norge.

Polismyndigheten ska få meddela föreskrifter om att kravet att inneha en giltig identitetshandling med fotografi inte gäller för vissa specificerade grupper av personer under 18 år som reser i sällskap med en person som är 18 år eller äldre som ska ha uppsikt över gruppen och som kan uppvisa en giltig identitetshandling med fotografi.

Källa: Regeringen