Mötet ägde rum i Anna Johansson hemstad Göteborg och hennes svar på sjöfolkets krav var att hon måste avvakta tonnageskatteutredningen, som lägger sitt förslag den 6 februari.

-Det var väntat att hon inte skulle ge något klart besked. Men det var viktigt för sjöfarten att vi fick föra fram våra åsikter, säger Sekos Sjöfolks ordförande Kenny Reinhold.

Seko Sjöfolk, Sveriges Redareförening och Sjöbefälsföreningen är överens om att tonnageskatt, eller blå skatt som de valt att kalla den, skulle stärka svensk sjöfart.

-Vi är övertygade om att det ger fler jobb, i näringen men också i andra branscher, dessutom blir sjöfarten mer socialt hållbar med svenska villkor på de fartyg som flaggas hem, säger Kenny Reinhold.

Blå skatt eller tonnageskatt innebär kortfattat att rederierna ska betala skatt efter fasta taxor baserade på storleken på sina fartyg. Idag beskattas den faktiska vinsten. Den blå skatten ger en långsiktighet och förutsägbarhet. Rederierna hävdar också att det blir lättare att investera i nya båtar.

Enligt förespråkarna för tonnageskatt blir svensk sjöfart konkurrenskraftig gentemot resten av Europa där flera länder infört den här formen av beskattning. Dessutom har det lett till att andelen utländsk flaggade fartyg minskat i länder som Belgien och Storbritannien.

I dag finns 100 svenska fartyg med svensk flagg och 400 svenska fartyg med utländsk flagg.

Seko Sjöfolk hoppas att en tydligare beskattning ska öka andelen svenskflaggade båtar.

-Får vi fler med svensk flagg blir villkoren för sjömännen bättre, säger Kenny Reinhold.

Det är sedan tio år tillbaka politisk enighet i riksdagen om att införa tonnageskatt, men det har ändå inte blivit av. Bland annat för att redareföreningen tidigare inte drivit frågan lika hårt som nu.

Den förra regeringen tillsatte en utredning som skulle ta fram en modell för hur tonnageskatt skulle se ut i Sverige. Den utredningen lämnar sitt förslag till finansdepartementet den 6 februari.