Den 21 december 2011 inspekterade Arbetsmiljöverket tillsammans med SJ, Trafikverket och Transportstyrelsen bangården vid Hagalund i Solna. Då uppmärksammades flera allvarliga brister gällande säkerheten på bangården.

Det handlade om uppstickande, trasiga eller nedsjunkna lock till brunnar och kabelgravar. Liksom håligheter, gropar och/eller ojämnheter, höga asfaltkanter, trasig asfalt, släntkanter mellan asfalt och räler, uppstickande eller nedsjunkna betongfundament vid vatten- och elskåp.

Bristerna innebär allvarliga risker för en olycka med personskada eller dödsfall som följd.

Därför förbjöds SJ i februari 2012 att på området bedriva verksamhet efter 25 maj samma år om inte bristerna var åtgärdade. Förbudet innehöll nio krav med ett sammanlagt vite på 600 000 kronor.

Vid uppföljningsbesök i november 2012 och september 2013 kunde Arbetsmiljöverket notera att arbetet pågick trots att villkoren i förbudet inte var uppfyllda, och man ansökte därför hos Förvaltningsrätten i Stockholm om att vitet skulle dömas ut.

SJ yrkade att förvaltningsrätten skulle avslå ansökan då den riktade sig mot fel adressat, alternativt var för allmänt hållen, alternativt var oproportionerlig.

”Det är inte proportionerligt att vid äventyr om vite förelägga en av aktörerna på norra Europas största bangård att upphöra med allt arbete om inte samtliga makadamstenar har en viss mindre omkrets än de nuvarande” påpekade SJ.

Förvaltningsrätten höll inte med utan konstaterade att ”SJ har ett ansvar gemensamt med Jernhusen och Trafikverket att betrygga arbetsmiljön för arbetstagarna på bangården trots att SJ inte äger fastigheten”.

SJ AB dömdes att betala vite på 600 000 kronor.

Domen överklagades men SJ fick inte prövningstillstånd i kammarrätten. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen sagt sitt, och beslutet blev även här att inte meddela prövningstillstånd. Vilket betyder att förvaltningsrättens dom står fast, och att SJ ska betala 600 000 kronor i vite.