I början av året kom regeringen med en handlingsplan för den svenska sjöfarten. Bland annat ville man utreda tonnagebeskattning – igen och införa vissa regelförändringar.

– Det är en bra plan men inte för det akuta läge vi har nu. Det är som att försöka bota en halshuggning med plåster, säger Kenny Reinhold, ordförande för Seko sjöfolk.

Därför presenterar Seko idag en alternativ handlingsplan. Där konstateras bland annat att tonnageskatten inte behöver utredas mer. Den måste införas bums. Tonnageskatt innebär att redarna schablonbeskattas utifrån tonnage, fartygens storlek och lastförmåga, i stället för att betala skatt på faktiska inkomster.

I Sverige finns en majoritet för ett införande men regeringen vill utreda frågan på nytt. Så först om två tre år kan vi se tonnageskatt även i Sverige, vilket är alldeles för sent enligt Seko.

– Frågan utreddes redan 2004 och det är en utmärkt utredning. Så det är bara att köra. Vårt förslag är att den införs den 1 januari 2014 med ett eller två års retroaktivitet, säger Kenny Reinhold.

Vidare vill man införa ett gemensamt fartygsregister inom EU. På så sätt ska inte länderna inom EU konkurrera med varandra genom internationella register som har sämre villkor för de anställda.

– Visionen är ju att det ska finnas gemensamma regler för hela världen. Då kan man inte konkurrera genom försämringar för de anställda utan bara genom kvalitet.

Till det kopplas en harmonisering av sjöfartsstödet i EU:s medlemsländer. EU tillåter riktat stöd till sjöfarten, men enligt Seko så utnyttjar Sverige inte detta fullt ut.

I handlingsplanen efterlyses också regelförenklingar och billigare byråkrati. Det kan gälla tillsynsavgifterna för fartyg, avgifter för registrering, inspektion, farledsavgifter, behörigheter med mera. Alla dessa är högre i Sverige än i grannländerna.

Det kostar till exempel 600 000 att flagga hem ett fartyg i Sverige mot 250 000 i Norge.