Seko konstaterar att Polisen har fått mer resurser under senare år, medan Kriminalvården halkat efter. Det är trångt på såväl häkten som anstalter, det saknas 800 platser för att täcka behovet under de närmaste åren, enligt beräkningar från Kriminalvården.

Sekos undersökning visar att sex av tio kriminalvårdaren har blivit utsatta för hot och våld det senaste åren, 44 procent av kvinnorna och 38 procent av männen har varit utsatta för någon typ av trakasserier. Nästan åtta av tio uppger att personalen på den egna arbetsplatsen arbetar ensamma med intagna.

Tystnadskultur

Trots all utsatthet, visar Sekos undersökning, att nästan hälften av medlemmarna upplever att arbetsgivaren inte lyssnar när personalen tar upp olika problem. Många av dessa säger att de troligen inte arbetar kvar inom Kriminalvården om två år.

Att chefer och arbetsledare inte lyssnar kan, enligt Seko, kopplas till den tystnadskultur som många medarbetare upplever finns inom Kriminalvården. Det finns en rädsla för att den som för fram kritik kan förlora jobbet. Två undersökningar som Kriminalvården gjort visar att många anställda är rädda att säga vad de tycker.

En medarbetarundersökning från 2016 visar att var fjärde anställd avstår från att framföra kritik på grund av rädsla för repressalier. Enligt en färsk rapport från Kriminalvårdens internrevision, som redovisas i tidningen Publikt, säger sju av tio anställda att det råder en tystnadskultur på arbetsplatsen.

Stopp för ensamarbete

För att komma till rätta med de problem som finns inom Kriminalvårdens kräver Seko mer resurser till Kriminalvården i form av mer personal och fler platser, samt förbättringar i arbetsmiljön.

Särskilt viktigt är det att stoppa allt klientnära ensamarbete, enligt Seko som påminner om mordet på kriminalvårdaren Karen Gebreab hösten 2011.

–Att arbeta ensam är lika farligt i dag som det var då, säger Sekos ordförande Valle Karlsson i ett pressmeddelande.