Om två veckor kan Seko säga upp det centrala avtalet om parterna inte kommer överens. Då öppnas möjligheten för en konflikt på spårtrafiken från 1 juni.

För Sekos del är målet att stoppa omvandlingen av heltidsjobb till deltidstjänster och att få ner antalet övertaliga.

Seko:s lokala företrädare har räknat på det underlag som Veolia hittills lämnat över och kommit fram till att övertaligheten i praktiken är mycket låg.

Om antalet tillfälliga anställningar minskar rejält kanske de flesta fast anställda kan behålla sina jobb. Enligt facket utgjorde de visstidsanställda 14 procent av hela årsproduktionen 2013 och det motsvarar nästan det antal tjänster som företaget vill ha bort.

Vissa neddragningar är dock ofrånkomliga. Exempelvis lägger Veolia ut växlingen på ISS och då försvinner ett antal tjänster.

Ett bekymmer för Seko är att Veolia ännu inte delat med sig siffror om förra årets resultat. Det försvårar beräkningarna av hur mycket företaget egentligen behöver dra ner på verksamheten framöver eftersom det inte finns jämföra bara siffror, än så länge.

Veolia har hela tiden hävdat att det är förändrade förutsättningar i det nya avtalet  – som börjar gälla 2015 och som varslet utgår ifrån – som gör att de tvingas säga upp 250 anställda och omvandla heltidstjänster till deltider.

Inte heller ansvariga politiker kan svara på frågan hur mycket Veolia fått för att driva trafiken under de senaste åren, jämfört med vad de får i det nya avtal som börjar gälla 2015.

Enligt Seko är det till syvende och sidst politikerna som har ansvaret för att upphandlingarna blir ekonomiskt hållbara och ger personalen goda villkor. 

Stefan Svalö är socialdemokrat och andre vice ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Skåne. Han är en av dem som godkände Veolias anbud för Öresundstrafiken. Han håller med att politikerna har ansvar och han tar sin del av ansvaret.

-Vi var eniga i kollektivtrafiknämndens presidium om att säga ja till Veolias anbud. Det tar jag mitt fulla ansvar för, säger Stefan Svalö.

Kunde ni inte ha förutsett att Veolias anbud, som var 50 miljoner kronor lägre än andra anbudsgivare, skulle leda till neddragningar?

-Nej, det kunde inte jag i alla fall. Veolia sa inte att deras anbud innebar att personal skulle sägas upp. När vi ställde frågor till tjänstemännen sa de att anbudet var kvalitetsmässigt bra och att det lever upp till de krav vi ställer. Det måste vi tro på.

-Att det dessutom var billigast gjorde att vi sa ja. Vi vill ha trafik med bra service och hög säkerhet för personal och passagerare, säger Stefan Svalö. Om vi inte tar det billigaste måste vi kunna argumentera för det.

Gunnar Wulff är vd för Öresundståg, som genomfört upphandlingen på uppdrag av flera trafikhuvudmän, bland annat Skånetrafiken och Region Skåne.

Han svarar via mejl på frågan om det inte gått att förutse att ett lågt anbud skulle innebära personalneddragningar:

-Som upphandlande enhet talar vi om vilken trafik vi vill köra och vilken bemanning vi kräver. Allt det som behövs runt detta är en fråga för entreprenören att organisera, det är där deras kunskaper och erfarenheter kommer in i bilden. Vi följer upp att utförandet sker med den kvalitet som vi har beställt och gör löpande uppföljningar kring detta. Däremot är de interna diskussioner som nu förs mellan Veolia och de fackliga organisationerna ingenting som vi har synpunkter på, det är en fråga som dessa parter får komma överens om, säger Gunnar Wulff.