– Det är en stor utmaning för samhället.

Hjärnkoll drivs av bland annat myndigheten Handisam och sprider kunskap om psykisk ohälsa på jobbet och i samhället i övrigt. Basen i kampanjen är de över 300 personer, kallade ambassadörer, som föreläser om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa.

Tanken är att öppenhet och dialog ska bana väg för tidiga insatser och förebyggande arbete, och att det ska avmystifiera psykisk ohälsa.

Det är fortfarande tabubelagt att berätta om sin psykiska ohälsa, trots att de flesta människor har någon i sin närhet som drabbats. Hälften av befolkningen förväntas få en depression under sin livstid.

De viktigaste åtgärderna på arbetsplatserna är, enligt Hjärnkoll, öppenhet och goda relationer som gör att man vågar prata om hur man mår. Det är angeläget att föra en dialog med den som drabbats av eller riskerar att drabbas av psykisk ohälsa.

Psykosociala frågor bör vara med i skyddsronderna likaväl som fysiska.

– Det är inte så svårt. Det som ger god psykisk hälsa är bra för alla, som tydliga uppdrag, bra ledarskap, inflytande och delaktighet och inte minst att individen har kontroll över det dagliga arbetet, säger Rickard Bracken.