Den svenska sjöfarten är under hård press. Svenska redare flaggar ut sina fartyg till länder där det är billigare. För tre år sedan fanns 265 svenskflaggade handelsfartyg och passagerarfärjor. Nu är det 125 – och nedräkningen fortsätter.

Regeringen har därför presenterat en handlingsplan för förbättrad konkurrenskraft för sjöfarten.

– Det är en bra handlingsplan om det hade varit en bransch som inte är i kris. Men den är ingenting som stoppar sjöfarten från att förblöda, säger Kenny Reinhold.

Seko har tillsammans med arbetsgivarparterna lagt fram en rad förslag på hur man ska vända trenden. Högst på önskelistan står tonnageskatt. Det innebär att redarna schablonbeskattas utifrån tonnage, fartygens storlek och lastförmåga, i stället för att betala skatt på faktiska inkomster. De flesta europeiska sjöfartsländerna har redan tonnageskatt, vilket gör det enklare för redarna att balansera lågkonjunkturer med högkonjunkturer.

Frågan har utretts sedan 2004, men regering väljer att lägga den i en ny utredning.

– Den ska vara klar i slutet av 2014 och sedan processas så först 2015-16 kan vi se en tonnageskatt och då är det försent. Det känns inte som regeringen tycker att det här är en viktig bransch, säger Kenny Reinhold.

Det enda regeringens handlingsplan mynnar ut i är några regelförenklingar och att sjöfartsstöd, subventionerade arbetsgivaravgifter, kan ges till fler fartygskategorier än i dag, till exempel kabelläggnings– och muddringsfartyg.

– Men det är bara en återgång till hur det var innan 2010 då regeringen med ett pennstreck tog bort stödet för de kategorierna, säger Kenny Reinhold.

Andra frågor som Seko tillsammans med arbetsgivarna lyfter är tillsynsavgifterna för fartyg, avgifter för registrering, inspektion, farledsavgifter, behörigheter med mera. Alla dessa är högre i Sverige än i grannländerna.

– Som exempel, det kostar 600 000 att flagga hem ett fartyg i Sverige mot 250 000 i Norge.

Han ser handlingsplanen som ett stort misslyckande och tycker att det vore ärligare av regeringen att säga att man inte bryr sig om branschen.

– Det är som att försöka bota en halshuggning genom att sätta plåster på halsen, patienten kommer förblöda, säger Kenny Reinhold.

Läs en längre intervju med Kenny Reinhold i nästa nummer av Sekotidningen som kommer i mitten av februari.