Det rör sig om dödsfall kopplat till exponering för buller, asbest, avgaser och giftiga ämnen, samt stress och nattarbete. 

Ingen ersättning för arbete med asbest

Nyhet

Antalet dödsfall på grund av passiv rökning, buller och asbest minskar, visar två nya rapporter från Arbetsmiljöverket. Däremot sker en ökning av förtidig död kopplat till stress.

– Ny kunskap har även tillkommit som gör det troligt att ihållande tungt fysiskt arbete leder till en ökad dödlighet. Många människor tror att de fysiskt tunga jobben har försvunnit. Men de finns kvar inom arbeten på järnvägen, men också bland vårdpersonal där det krävs tunga lyft, säger Bengt Järvholm, professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin på Umeå universitet,

Dör långt senare

Rapporterna visar att ihållande tungt arbete orsakar hjärt- och kärlsjukdomar.

– Det finns en felaktig uppfattning om att tunga arbetsmoment kan ses som träning. Men då skulle det krävas att pulsen höjs ordentligt under en längre tid. Något fysiskt arbete inte gör annat än för de som tränar i sitt arbete, till exempel poliser eller brandmän.

Många fall av för tidig död förekommer även bland grupper på arbetsmarknaden som är måttligt utsatta under en längre tid. Dödsfallen kan ske långt senare, ofta efter 20-30 år eller mer.

Gjorts för lite för att förhindra vibrationsskador

Arbetsmiljö

En annan ny upptäckt i rapporten – som är gjord på uppdrag av Arbetsmiljöverket – är att stress väntas utgöra en allt vanligare orsak till arbetsrelaterad dödlighet i framtiden.

Sedan början av 1980-talet har stressen i arbetslivet kraftigt ökat, enligt uppgifter från SCB och Arbetsmiljöverket.

– Det gör att framtida generationer kommer drabbas mer om man inte kan vända trenden, säger Bengt Järvholm.

Nattarbete ger cancer

De finns i dag kunskap om hur en del av exponeringsriskerna kan förebyggas, exempelvis när det gäller asbest och damm.

– Riskerna kopplat till skiftarbete och nattarbete däremot vet man mindre om hur man ska komma åt. Nattarbeten påverkar rytmen och ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke.

– Det finns även studier som visar att nattarbeten ökar risken för bröstcancer för kvinnor – en kunskap som ibland ifrågasätts men som vi har valt att ta med i våra analyser då det också är ett ganska styrkt och etablerat samband.