Oron inom branschen för järnvägsunderhåll är stor. En del järnvägsentreprenörer upplever sig lurade av vad som har beskrivits av regeringen som en historisk satsning på järnvägen.

Sekotidningen har frågat samtliga riksdagspartier om de vill att Trafikverket ska få mer pengar till underhållet för att arbeten inte ska behöva skjutas upp.

Moderaterna
Drift och underhåll av järnväg har fått stora resurstillskott i den nationella planen för transportsystemet 2018-2029. Det står vi moderater bakom. Men samtidigt är det i detta läge uppenbart att planering av underhållet behöver förbättras. Därför är det olyckligt att regeringen fokuserar på höghastighetsbanor och att förstatliga underhållet – något som kostar ännu mer pengar – i stället för att se till att de järnvägar vi har fungerar och att tågen går i tid.
 
Centerpartiet
Vi följer frågan mycket noga. Vi träffar järnvägsunderhållsföretagen vars personal och verksamhet nu drabbas av Trafikverkets häftiga inbromsning av planerat underhåll. Ett totalt sett ökat och bättre planerat underhåll  i samverkan mellan Trafikverket och underhållsföretag är en del av Januariavtalet.

Därför ligger vi på regeringen hårt för att få klarhet i vad som orsakat den uppkomna situationen och få till en lösning så att det mycket nödvändiga underhållsarbetet snarast kan återupptas.
Liberalerna
Liberalerna är överens med regeringen om den gällande infrastrukturplanen såväl som på nivån på järnvägsunderhållet. Vi har under långt tid krävt ökade resurser till järnvägsunderhållet och var därför mycket positiva till den satsning som gjordes. I budgetpropositionen för 2020, som är en del av samarbetet inom ramen för Januariavtalet, sker en fortsatt höjning av järnvägsunderhållet i enlighet med infrastrukturplanen.

Liberalerna anser att underhåll av järnvägen är viktigt och vi är beredda att diskutera omprioriteringar inom transportområdet med regeringen.
Kristdemokraterna
Kristdemokraterna har i vårt budgetalternativ anslagit samma summa som regeringen för underhåll. Vi står bakom den fleråriga nationella plan, som innebär totalt 289 miljarder till underhåll av väg och järnväg 2018-2029. Trafikverket behöver planera underhållet så att planen följs.

Vi anser också att det är olyckligt om Trafikverket agerar på ett sådant sätt att det uppstår ryckighet i underhållsarbetet, samtidigt är det myndigheten som har ansvar att leda och fördela arbetet utifrån den budget och de uppdrag man har fått från riksdagen.
Vänsterpartiet
Ja, vi vill öka anslaget för underhåll nästa år med 1,5 miljarder jämfört med regeringen. För att åtgärda det eftersläpande underhållet ökar vi anslaget i vårt budgetförslag i riksdagen med sammanlagt 6,5 miljarder under perioden 2020-2022. Därutöver tillför vi riktade pengar för att åtgärda bristande underhåll på våra lågtrafikerade banor samt medel för att stärka kompetensförsörjning inom järnvägsbranschen.

Vi är oförstående till att regeringen inte genomför större satsningar på järnvägen då vi befinner oss i ett klimatnödläge och behöver fungerande hållbara transporter i hela landet.
Miljöpartiet
Miljöpartiet är stolta över den nationella plan 2018-2029 som vi i regering varit med att ta fram. Trafikverket har varit mer effektiva än väntat med att få ingång underhållsprojekt för järnvägen. Därför går Trafikverket nu över ram. Samtidigt finns en stor höjning av budget för underhåll planerad för 2021 i nationell plan.

Miljöpartiet vill att Trafikverket ska kunna fortsätta satsningen och hålla igång underhållsentreprenörernas volym. Det vore olyckligt att behöva avbryta nu och för att sen återuppta arbetet om ett eller två år. Därför föreslår Miljöpartiet att höja Trafikverkets kredit så att myndigheten kan gå något ytterligare över ram. Den nya kreditnivån ska göra det möjligt för myndigheten att tidigarelägga underhållsprojekt för järnväg, när detta är tekniskt och organisatoriskt möjligt. Den totala summan över tid ska inte överskrida de anslag som ges i nationell plan.
Socialdemokraterna
Trafikverket har aldrig haft så mycket pengar till underhåll som nu. Den S-ledda regeringen har satsat 47 procent mer på underhåll än föregående planperiod. Vi är därför kritiska till hur Trafikverket, som ansvarar för underhållet, har planerat. Regeringen tänker därför återkomma med tydligare styrning av Trafikverket i den här frågan.
Sverigedemokraterna
Ja, regeringen måste skyndsamt öka Trafikverkets anslagskredit så att de stoppade arbetena kan återupptas.

Därutöver behöver Trafikverket skärpa sin kontroll över sina finanser för att liknande situation inte skall uppstå igen. Om inte medel tillskjuts så att företagen kan fortsätta arbetena kommer flera järnvägstekniker med mångårig erfarenhet sannolikt fly branschen. För att säkra underhållet av Sveriges järnvägar satsar vi en miljard mer än regeringen i vår budget.