Vänsterpartiet:

För att arbetsmarknaden ska fungera, och för ett gott företags- och samhällsklimat, så krävs partsförhållande som bygger på respekt mellan arbetsgivare och fackföreningar. EU borde medverka till att sådana relationer på arbetsmarknaden i alla medlemsländer. Det innebär bl.a. respekt för kollektivavtal, arbetsrätt och facklig organisering.

Socialdemokraterna:

Vi driver kontinuerligt en linje för jobb, forskning, utbildning, stöd till arbetslösa och sårbara grupper, förbättring av arbetets kvalitet, socialt skydd, bevarad nationell kompetens för lönebildning men krav på inkomst man kan leva på, schyssta regler på arbetsmarknaden, kollektivavtalsmodellen mellan starka och oberoende parter på arbetsmarknaden och en utvidgad socialdialog.

Miljöpartiet:

Vi vill fortsätta stärka utstationeringsdirektivet så att det bättre skyddar arbetares rättigheter.  I den översyn av utstationeringsdirektivet som rådet och parlamentet nyligen enades om hade jag önskat att skyddet för arbetares rättigheter hade blivit ännu starkare, så det finns mer att göra! Vi driver också rätten att jobba i en arbetsmiljö som är fri från skadliga kemikalier.

Folkpartiet:

Det viktigaste för alla arbetstagare är att det finns jobb. God tillgång på jobb ger en förhandlingsstyrka som också driver utvecklingen mot bättre villkor och arbetsmiljö framåt. Därför vill vi fortsätta utveckla EU:s inre marknad och öka frihandeln, både inom Europa och med länder utanför unionen.

 Mycket inom EU kan göras för att effektivisera och underlättar handeln, som till exempel det gemensamma EU-patentet och vidareutveckla den digitala tjänstemarknaden. Vi i Folkpartiet har också varit starkt engagerade i arbetet för att stabilisera det europeiska finansiella systemet, vilket är en grundbult för ett stabilt och växande näringsliv – och därmed jobbskapande.

Centerpartiet:

 Vi stödjer till exempel tydliga EU-regler mot diskriminering.

Moderaterna:

En välfungerande inre marknad som ger tillväxt och fler jobb.

Kristdemokraterna:

Piratpartiet:

I den nya förordningen om skydd för personuppgifter som vi arbetar med just nu i parlamentet är arbetsgivarens hantering av arbetstagarnas personuppgifter en viktig delfråga. Piratpartiet står på individens sida för ett starkt skydd av personuppgifterna mot företagen som är den starkare parten. Vidare ser vi med oro på förslagen om att införa strängare lagar om företagshemligheter på EU, eftersom det bland annat riskerar att gå ut över arbetstagares rätt att fritt byta jobb. Skyddet för visselblåsare på arbetsplatser är enormt viktigt både för samhället och den enskilda arbetstagaren, och måste stärkas.