De flesta myndigheter är medvetna om riskerna och satsar på någon form av säkerhetsarbete. Några ser det som en del av arbetsmiljöarbetet och har lagt ansvaret på personalfunktionen, andra har bildat en separat säkerhetsenhet. I några fall finns både och.

Vilket arbetssätt som är bäst finns det olika åsikter om.

Några, bland andra Försäkringskassan, hävdar att hot och våld ska polisanmälas, att det i första hand är en fråga för rättsväsendet och inte en arbetsmiljöfråga.

Andra, som Sofia Wikman och Maria Bauer, anser att det är en naturlig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det finns sär- skilda föreskrifter om just detta.

Inom Statens institutionsstyrelse, dit Ryds brunn hör, finns en tjänsteman som samordnar säkerhetsarbetet. Utbildning i konflikthanteringsmetoder, som No power no lose, anses vara en arbetsmiljöfråga och ansvaret ligger på en särskild enhet.

Sis har nyligen fått ett föreläggande från Arbetsmiljöverket för bristande rutiner kring arbete mot hot och våld. Senast 12 augusti ska myndigheten ha vidtagit åtgärder.

Sis har även utlyst forskningsanslag till forskare som vill studera hot och våld i tvångsvården, med hänsyn till personaltäthet och bemötande.

Läs mer: Hot och våld på jobbet, Maria Bauer och Marianne Kris- tiansson, Studentlitteratur, 2012.

Våld i arbetslivet. Uppmärksamhet, utveckling och åtgärder, Sofia Wik- man, avhandling. Stockholms universitet, kriminologiska in- stitutionen, 2012.

För säkerhets skull. Om myndigheters arbete mot hot och våld riktat mot deras anställda. Stats- kontoret 2012.

www.hotpajobbet.se