Utskottet förslag innebär att alla de om- och avregleringar som genomförts de senaste åren på olika marknader utvärderas ur ett medborgarperspektiv. Fokus ska ligga på vilka effekter dessa har haft på priser, utbud, service, kvalitet och tillgänglighet i hela landet.
   Enligt utskottsförslaget är två marknader särskilt prioriterade för utvärdering och det är persontrafiken på järnväg och elmarknaden.
   Regeringspartiernas företrädare, som alltså är i minoritet, reserverar sig mot förslaget och hänvisar till diverse pågående utredningar.