Även om tåg är ett säkert färdmedel för passagerare har trafksäkerhetsläget på järnvägen inte utvecklats tillfredsställande de senaste tio åren.

Det säger Trafikverket i sin rapport som fick stor uppmärksamhet i höstas. Där framgår att mellan 70 och 110 personer dör varje år i samband med påkörning. Av dessa är upp till 80 olyckor om året fullbordade självmord. Det betyder att järnvägen ensam svarar för 5 procent av alla självmord som begås i Sverige.

Olyckor kostar också tid och pengar. En uppföljning för några år sedan indikerar att det handlar om 450 tågförseningsminuter i genomsnitt per personpåkörning, enligt Trafikverket.

Trafikverket investerar nu 1 miljard kronor i trafiksäkerhetsåtgärder som ska minska dödstalen på de svenska järnvägarna.

Störst är problemet i Region Syd som drabbades av 200 personpåkörningar med dödlig utgång 2002–2011. Det kan jämföras med Region Norr som hade 18 dödsfall under samma period.

De åtgärder som vidtas handlar om installationer för att försvåra eller förhindra obehörigt tillträde till spårområdet, samt åtgärder för att upptäcka och reagera i tid.

Konkret handlar det om bättre skyltning och fler stängsel, bullerplank, diken, branta slänter och svårforcerad vegetation. För att försvåra hopp från plattform finns planer på att installera fler låsbara grindar och andra fysiska hinder.

Att avskärma hela järnvägen betraktas dock som omöjligt. På särskilt olycks- och självmordsdrabbade stationer och delsträckor föreslår man istället bättre bevakning av spårområdet med detektorer och kamerasystem.

Erfarenheter från övervakningsverksamhet runt Lund har visat att kameraövervakning kombinerad med snabba väktaringripanden kan vara en kostnadseffektiv metod för att förhindra självmord på järnväg.