Det är några av de yrkanden på spårtrafikavtalet som Seko i onsdags överlämnade till arbetsgivarna i Almega Tjänsteförbunden.

Dessutom finns krav på att lokala avtal ska vara klara innan branschavtalet sluts. Avtalsperioden ska vara ett år.

Arbetsgivarnas motbud är nej till centrala löneökningar, nej till individgarantier, krav på försämringar av arbetstidens förläggning samt en utökning av semesterperiodens längd. Plus treårig avtalsperiod.

Almega anser att lågkonjunkturen minskar löneutrymmet och hänvisar till det krisavtal som facken slutit med Green cargo.

Sekos lönekrav bygger på de samordnade krav som LO-förbunden ställt sig bakom och innebär löneökningar med minst 700 kronor per månad för heltidsanställd, dock med ett lägsta utrymme på 2,8 procent.

Formuleringen är densamma som i tidigare avtalsrörelser, trots att LO hävdar att samordningskraven har en ny profil med avtalskrav i kronor för de lägst avlönade och procentkrav för löner över 25 000. Mer till de lägst avlönade, alltså.

På branschnivå syns inte den uppdelningen eftersom det är genomsnittslönerna för hela branscher som ligger till grund för avtalskraven. Trots att det på avtalsområdet finns företag med lägre lönenivå.