Seko och Almega har idag växlat avtalskrav och Seko kräver ett löneökningsutrymme på 620 kronor per månad och heltidsarbetande, men minst 2,6 procent. Förbundet vill ha en individgaranti och en garanti att medlemmarna garanteras minst samma löneökning i kronor som övriga anställda på avtalsområdet. Löneökningar ska fastställas centralt.
Dessutom kräver Seko regler som stärker det fackliga inflytandet vid inhyrning av arbetskraft och som begränsar arbetsgivarens möjligheter att kringgå lagen om anställningsskydd.
Förbundet ställer krav på en stärkt rätt till heltid vid nyanställningar och stärkt rätt till högre sysselsättningsgrad för arbetstagare som är anställda på deltid.