Sekotidningen har bett SCB ta fram statistik om konkurser i Sekos branscher, från 2010 till och med mars i år. Under årets tre månader finns 14 konkurser registrerade i Sekos branscher, jämfört med 8 under samma period året innan.

– Det är en tydlig ökning, konstaterar Lars Sundell, statistiker på Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.

Under de senaste tio åren gick 269 företag i konkurs. De flesta, 70 procent, skedde under senare halvan av perioden. Nästan hälften, 46 procent, gällde anläggningsarbeten för exempelvis el- och telekommunikation (så kallade allmännyttiga anläggningsarbeten). Sjöfart stod för 28 procent av konkurserna och anläggning av vägar och järnvägar för 24 procent. Järnvägstransport hade endast 2 procent av fallen.

”Lite som vilda västern”

Att anläggningsarbeten för exempelvis telekommunikation toppar är ingen överraskning för Alexander Ojanne, ombudsman inom tele på Seko Stockholm. 
– Det är en väldigt oreglerad bransch, lite som vilda västern, som drar till sig lycksökare. Dessutom finns det ingen kultur att vårda branschen där beställare prispressar och många osunda företag konkurrerar med låga priser, säger Alexander Ojanne.

Om man ser till endast de senaste 15 månaderna har flest konkurser drabbat anläggning av vägar och järnvägar. Om det bara är en tillfällig förändring, är svårt att säga.
– Det är ändå en ganska markant skillnad och en iakttagelse värt att notera, säger Lars Sundell.

Björn-Inge Björnberg, biträdande enhetschef på Sekos förhandlingsenhet, berättar om de fall Seko begärt företag i konkurs.

– I huvudsak handlar konkurserna om små företag som fått betalningssvårigheter när affärer inte går ihop, säger han.

Vad händer när företag går i konkurs

Företaget kan begära sig själv i konkurs. Även facket kan lämna in en konkursansökan. 
Tingsrätten fastställer en konkurs och utser en konkursförvaltare. Konkursförvaltaren fastställer lönekraven för de anställda. Länsstyrelsen betalat ut via statlig lönegaranti.

Statlig lönegaranti ersätter intjänad lön för tre månader innan konkursansökan lämnades till tingsrätten. Även semesterlön omfattas, men under en begränsad tid. 
Gäller alla arbetstagare, oavsett anställningsform. Maxtak för ersättning är motsvarande fyra prisbasbelopp (189 200 kronor under 2020).

Flest antal konkurser var under 2014 (31 stycken) och minst året innan (21).

Så gott som alla konkurser i Sekos branscher inträffar i mindre företag med upp till 49 anställda. Mönstret går igen i övriga branscher.

Inte helt överraskat visar statistiken att antalet konkurser är flest i de tre storstadslänen. 

Enligt Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser var det totalt 7 358 konkurser i Sverige under förra året. Siffran inkluderar enskilda näringsidkare.