Hur ser ni på Lex Laval?

Vänsterpartiet:

Vi är skarpa motståndare till Lex Laval. Med Laval-domen ställde sig EU-domstolen på ett mycket provokativt sätt på storföretagens sida.

Vi instämmer med de flera hundra arbetsrättsjurister från olika EU-länder som förra året antog ett gemensamt manifest ”mot den dramatiska avregleringen av arbetsmarknaden i EU”. De menar också, helt korrekt, att ”den sociala modellen i Europa hotas av ödeläggning.”

Socialdemokraterna:

Lex Laval skall rivas upp och göras om. Regeringen har till och med gått längre än domstolen krävde. Facken ställs inför höga beviskrav och ges inga verktyg för att uppfylla dem. Detta skapar grogrund för fiffel och lönedumpning.

Miljöpartiet:

Miljöpartiet oroas över att Lex Laval riskerar att skapa ojämlika villkor på arbetsmarknaden till arbetstagarens nackdel. Därför har vi krävt en utredning om Lex Lavals konsekvenser. Utredningen är nu tillsatt och vi inväntar dess resultat. Det är viktigt att den svenska modellen med avtal mellan berörda parter bibehålls.

Folkpartiet:

Precis som inom andra områden så behöver vi följa upp EU-beslut med nationell lagstiftning. Lex Laval är ett sådant exempel. Lagen ses över just nu av en parlamentarisk kommitté som ska redovisa sitt uppdrag i slutet av året. Kommittén har precis påbörjat sin analys av hur det ser ut, hur många som är utstationerade i Sverige per år, var de kommer ifrån, vilka branscher de verkar i och hur deras grundläggande arbets- och anställningsvillkor säkerställs. Det är därför för tidigt för oss att komma med förslag på ändringar.

Centerpartiet:

Lex Laval är ett positivt domslut för den fria rörligheten i Europa. Vi kan också se att domen inte lett till försämrade arbetsvillkor i Sverige vilket kritikerna befarade.

Moderaterna:

Lex Laval säkerställer bra och rättvisa villkor och säkerställer att utstationeringsdirektivet tillämpas på ett korrekt sätt i Sverige. Att öppna upp utstationeringsdirektivet för ny förhandling, som en del nu för fram krav på, skulle riskera att leda till försämringar för vår del. Vill man förbättra utstationerade arbetstagares villkor är det bättre att skärpa tillämpning och kontroll av de nuvarande reglerna, både på EU- och nationell nivå.

Kristdemokraterna:

Laval-domen behövdes för att sätta ordning i samband med utstationering, i stort har Lex Laval skapat en rimlig ordning. Med det sagt så ska tilläggas att vi emotser den tillsatta parlamentariska kommitté som ska utvärdera de ändringar som gjordes i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare, den s.k. lex Laval, med anledning av Lavaldomen. I kommitténs utredningsdirektiv ingår att utvärdera Lex Lavals tillämpning och hur skyddet för utstationerade arbetstagares grundläggande arbets- och anställningsvillkor kan säkerställas, något som är mycket angeläget.

Piratpertiet:

Piratpartiet är fokuserat på att försvara det fria och öppna internet, för ett fritt och öppet samhälle. Det demokratiska samhället är på längre sikt en förutsättning för alla andra frågor, inklusive de arbetsrättsliga. Men vi har inte tagit ställning som parti i de flesta dagsaktuella arbetsrättsliga frågor, så därför röstar vi i EU-parlamentet med den grupp vi tillhör (den Gröna).