År 2013 tog det till exempel i snitt 213 dagar att utreda ett misstänkt arbetsmiljöbrott medan snittet för samtliga brott var hälften, 106 dagar. Lägger man sedan till tiden det tar från att åklagaren beslutat väcka åtal till domen har fallit har skillnaden blivit ännu större.

För arbetsmiljöbrott hamnar man då på 876 dagar, jämfört med genomsnittet 253 dagar för samt­liga brott, som alltså går tre gång­er snabbare.

Andelen misstänkta arbets­miljöbrott som leder till åtal är bara en tredjedel av samtliga brottsmisstankar som leder till åtal, 21 procent jämfört med 62 procent.

Ett aber med statistiken är att miljöbrott och arbetsmiljöbrott redovisas gemensamt då de lig­ger hos samma åklagarkammare. Men enligt chefsåklagare Jörgen Lindberg, enhetschef på Riksen­heten för miljö­ och arbetsmiljö­mål (Rema), utgjorde arbetsmiljö­brotten 2013 en fjärdedel av anta­let inkomna ärenden till Rema.

Förmodligen skulle skillnaderna i utredningstid bli ännu större om arbetsmiljömålen redovisa­ des separat.

– Man kan säga att arbetsmiljö­ målen genomsnittligt tar mer re­surser i anspråk än miljömålen. Med det sagt finns det så klart komplicerade miljömål som tar väldigt lång tid att utreda, men medelåtgången på resurserna är generellt större för arbetsmiljö­ brott, säger Jörgen Lindberg.