Föreskrifterna gäller alla verksamheter där man, annat än vid enstaka tillfällen, hanterar material som innehåller mer än tre viktprocent kvarts. Syftet är att förebygga ohälsa i form av silikos (stendammslunga), som kan bli en konsekvens av att andas in kvartsdamm. Risken för lungcancer ökar också hos personer med silikos.

Tre bestämmelser i de nya föreskrifterna är försedda med sanktionsavgift. Det är kraven på att 1) resultat av undersökning av arbetsförhållanden, riskbedömning och val av riskreducerande åtgärder ska dokumenteras skriftligt (och dokumentationen vara tillgänglig på arbetsstället), 2) att med högst sex månaders mellanrum kontrollera funktion och prestanda hos anordningar som används för att minska arbetstagarnas exponering för kvartshaltigt damm samt 3) att en anmälan ska skickas in till Arbetsmiljöverket innan mobilt krossverk, mobilt asfaltverk eller mobil betongstation tas i bruk.

Vid Arbetsmiljöverkets inspektion den 18 februari 2016 på Strukton Rail konstaterades att bolaget hanterar material (ballast) som innehåller mer än tre viktprocent kvarts.

Strukton Rail kunde vid inspektionstillfället inte visa upp föreskriven dokumentation av resultatet av en undersökning av arbetsförhållandena, riskbedömning eller val av riskreducerande åtgärder, och bröt därmed mot en bestämmelse med sanktionsavgift.

Därför har nu Strukton Rail fått ett föreläggande med sanktionsavgift, och eftersom bolaget har mer än 500 sysselsatta är avgiften den maximala, 150 000 kronor. Strukton Rail har godkänt föreläggandet.

Från den 2 november 2015 (då de nya föreskrifterna började gälla) fram till och med första veckan i juni har därmed åtta företag fått förelägganden med sanktionsavgift för att ha brutit mot reglerna om kvarts. Sammanlagt handlar det om 436 000 kronor i avgift.

De nya föreskrifterna om Kvarts – stendamm i arbetsmiljön, AFS 2015:2, trädde i kraft den 2 november 2015.