– Verksamheter och företag ska inte låsas in i vissa modeller. Det kan hämma den tekniska utvecklingen, säger Jerker Stubbans på Transportstyrelsens väg- och järnvägsavdelning.

Jerker Stubbans, som arbetar med tillstånd och säkerhets- tillsyn, säger att regelverket är övergripande och att Transportstyrelsen granskar varje företag för sig.

–Vi granskar om de lösningar som företagen presenterar fungerar. Om ett fordon exempelvis byggs om för att det ska gå att ta bort personal måste företaget kunna visa att de uppnår minst samma säkerhet som tidigare.

– Vi gör i vissa fall vår granskning på plats, säger han.

Det är Transportstyrelsen som har tillsyn över järnvägsföretagen, och kravet är att bolagen ska visa att de kan hantera risken att transportera resenärer.

– De måste hela tiden arbeta med nya risker och anpassa sina system så att det inte blir statiskt, säger Jerker Stubbans.

Om ett företag tar bort all ombordpersonal eller minskar den, måste bolaget kunna visa att det är lika säkert som vid tidigare

bemanning. Om de arbetsuppgifter som ombordanställda utför tas bort, får inte säkerheten försämras. Kraven är desamma.

Det är också Transportstyrelsen

som godkänner vilka tåg som ska få köra i Sverige. Numer ska vagnarna harmonisera med andra EU-länders system. De ska kunna fungera på olika spårvidder, med olika signalsystem och så vidare.

– Även här ser vi förstås till säkerheten. De vagnar som ska köra i Sverige ska leva upp till våra krav, säger Jerker Stubbans.

 

”Transporten ska ske på ett säkert sätt"

Följande två regelverk rör krav på bemanning av tåg: Transportstyrelsens författningssamling: TSFS 2015:77, 11 § där det står att ”järnvägsföretaget ska, vid avgång och under resan, se till att transporten av passage- rare sker på ett säkert sätt.” Järnvägsstyrelsens författnings- samling: JvSFS 2008:8, 2 § ”En trafiksäkerhetsinstruktion ska innehålla de bestämmelser som behövs för att trafik och arbete i spåret ska kunna bedrivas säkert. (...)
  1. bestämmelser om trafikverk- samheter, rörelseformer, hastigheter inklusive regler för arbete som medför trafiksäkerhetsmässiga konsekvenser.”