I höstbudgeten flaggade regering för tonnageskatt. Något som mottogs med ett dämpat jubel från sjöfartens parter. Ett nödvändigt steg anser både fack och arbetsgivare, som länge kämpat för systemets införande, men man är samtidigt oroad för att finansieringen delvis ska tas från det befintliga sjöfartsstödet.

Nu har regeringen alltså överlämnat sin remiss till lagrådet som ska pröva om det finns några juridiska hinder för ett införande av tonnageskatten.

I ett nästa steg måste förslaget anmälas till och godkännas av Europeiska kommissionen innan det kan genomföras, eftersom det är ett statligt stöd. De nya bestämmelserna föreslås därför träda i kraft den 20 juni 2016.

Tonnageskatt

Tonnageskatt är en frivillig skatt som rederierna kan ansluta sig till. Den innebär att rederierna betalar fasta taxor som utgår från storleken på fartygen, istället för den faktiska vinsten. Systemet skapar mer förutsägbarhet för redarna. Tonnageskatt finns i nästan alla andra europiska sjöfartsnationer.