Samtidigt konstaterar Statskontoret, som på regeringens uppdrag utrett myndigheternas arbete mot hot och våld, att långt ifrån alla händelser rapporteras. Mörkertalet är stort.

Att frågan tas på allvar bland de anställda märks i att antalet anmälningar om arbetsskada på grund av hot och våld.  

I rapporten ”För säkerhets skull” lyfter Statskontoret fram flera svagheter i arbetsgivarnas sätt att hantera hot och våld mot personalen.

Det brister i incidentrapporteringssystemen och myndigheterna vet inte om arbetet som görs på central nivå får någon effekt i verksamheten. De försöker, enligt Statskontoret, inte heller ta reda på det.

Statskontoret föreslår bland annat att Brottsförebyggande rådet får i uppdrag att undersöka omfattningen av hot och våld och ta reda på vilka konsekvenser det får för verksamhet och personal. Arbetsmiljöverket bör öka kraven på myndigheternas rapporteringssystem.

Fack och arbetsgivare på det statliga området var i höstas överens om att bilda en arbetsgrupp för att se över hot och våld i olika verksamheter.

Arbetet har dock inte kommit igång. Enligt Seko beror det på att Arbetsgivarverket dröjt med att utse representanter till arbetsgruppen. Något som Arbetsgivarverket förnekar. Seko vill nu att arbetet skyndas på.