– Hellre en bra chef på distans än en dålig i samma lokaler. Nära ledarskap behöver inte betyda att vi träffas personligen, säger Kent Henriksson och Liselotte Engman, som båda har Birgitta som chef på enheten Rehabilite­ring till arbete.

Hur är en bra chef?

Bra chef

Arbetsmiljö

Kent är arbetsterapeut och Liselotte psykolog och båda arbe­tar med enskilda rehabiliterings­ärenden. Kontakten med Birgitta sker via Skype, telefon och mejl och Birgitta svarar alltid snabbt och tydligt, enligt Liselotte.

– Hon är generös med infor­mation och bra på att hålla fram sin personal internt, när det är av betydelse. Hon står bakom oss, säger Kent och Liselotte.

Birgitta Westring­ Sandberg:

– Det är väldigt viktigt att vara tillgänglig. Medarbetarna ska kunna förvänta sig att få svar, helst så snabbt som möjligt. Vi har lyckats utveckla bra möten via Skype, även om det är svårt att få ett flöde i samtalet med den tek­niken. Det fungerar bra när det finns en konkret dagordning eller när jag ska delge information.

Fasta möten

Att svara snabbt och vara till­ gänglig är en viktig del av rela­tionsbyggandet mellan chef och anställd, menar Birgitta. Det ska­ par en nödvändig tillit.

Men det räcker inte.

– Jag är också är noga med att uppmärksamma medarbetarna när de gjort något särskilt, haft svåra samtal eller hållit i en ut­ bildning. Jag hör av mig och frå­gar hur det gått.

Hon träffar medarbetarna per­sonligen två till tre gånger per ter­min. Fasta möten med hela perso­nalgruppen hålls två gånger per termin, därutöver hålls möten med gruppen i Skellefteå tre gång­er per termin. Samt individuella samtal som hälsosamtal, utveck­lingssamtal och lönesamtal. Om det ska bli en bra dialog i viktiga frågor är det viktigt att mötas.

Birgitta blev chef en gång i tid­ en för att hon ville påverka ut­vecklingen, men också för att hon märkte att hon hade lätt att få med sig människor i olika sam­manhang. Ett viktigt skäl var också att ledningen hade tilltro till henne.

Får höga poäng

Tilltro och tillit är ledord när Birgitta utövar sitt chefskap och det har visat sig vara populärt bland medarbetarna. De vet vad hon förväntar sig av dem och hon vet att medarbetarna väntar sig att hon är tydlig med vad verk­samheten är till för. Hon hjälper till att lyfta blicken, göra prioriteringar, vilket Liselott och Kent uppskattar särskilt.

– Jag ska förklara vårt exis­tensberättigande och samtidigt vara öppen med mina egna fel och brister. Jag får höga poäng i våra medarbetarundersökningar när det gäller om jag tar ansvar för mina egna misstag. Det ser jag som ett erkännande.

Hon tycker att det vore falskt att inte vara öppen med när hon gör fel.

– Jag har gått mängder av le­darskapsutbildningar men det jag lärt mig mest av är medar­betarnas feedback, när de säger vad de tycker om mig och mitt ledarskap.