Företagshälsovården Previa, som genomfört mätningarna på Struktons uppdrag, noterar även att halterna av arsenik, mangan och järn är höga vid vissa arbetsmoment, såsom rälsslipning. Strukton bör förbättra ventilationen för att minska risken för personalen, anser företagshälsovården.

Peter Arozenius, arbetsmiljösamordnare på Strukton, säger att företaget har en åtgärdsplan för att bland annat minska avgasmängderna. Färre bensindrivna maskiner och fläktar är ett par åtgärder. Planeringen ska förbättras så att färre maskiner är i gång samtidigt. Svetsrutinerna ska ändras.

-Maskiner och fordon behöver bytas ut och helst skulle vi vilja att det hände omedelbart. Men det kostar stora summor. I framtiden kommer det säkert att finnas eldrivna och batteridrivna fordon, säger han.

Professor Per Gustavsson och yrkeshygieniker Marie Lewné vid Centrum för Arbets- och miljömedicin på Karolinska Institutet har granskat mätresultatet för Sekotidningens räkning. De anser att mätningarna indikerar en ”otillfredsställande arbetsmiljö som bör åtgärdas”.

De slår fast att rapporterna visar att det förekommer höga nivåer av framför allt kvävedioxid, sannolikt från fordonsavgaser, vid flera av mätningarna.

Och de pekar på att det arbetshygieniska gränsvärdet för motoravgaser, baserat på kvävedioxid, är mycket högt i relation till de hälsorisker man känner till.

-Arbetsmiljöverket har föreslagit en sänkning till hälften, skriver Per Gustavsson i ett mejl.

De noterar att Previa föreslagit åtgärder och att det är bra.

Det är lokförarna på Strukton Rail som är mest oroliga för sin hälsa och arbetsmiljö. De kör arbetsfordon som drivs på ecopar, en sorts biodiesel och sitter högt uppe i loket, där avgaserna blir påtagliga. Röken kryper in i ögon och luftvägar.

Många år med maskiner som drivs på bensin och diesel sätter sina spår. Kvävedioxid som är en beståndsdel i motoravgaser är cancerframkallande. Det är alla parter medvetna om.

Mätningarna av luften i tunnelbanan kom till efter larm från skyddsombud och fackklubb på företaget. Sekos klubb hade gjort egna mätningar som visade på hög halter av kvävedioxid.

-Vi blev chockade över resultatet, säger Bengt Holmqvist, skyddsombud för Seko.

Han stoppade arbetet, anmälde inte i tid till Arbetsmiljöverket och nästa natt hade Strukton satt upp fläktar vid den aktuella arbetsplatsen. Samma åtgärd som Previa rekommenderar i sina rapporter från vårens mätningar.

Bengt Holmqvist tycker det är bra att Previa gjort mätningar men han är inte helt nöjd med var de gjordes. De har skett i den blå linjens tunnelsystem, vid en väl ventilerad plats.

-Det är högt i tak och flera utgångar är i närheten vilket ger en bra luftväxling i jämförelse med, särskilt, den äldsta gröna linjen mellan Skanstull och Fridhemsplan i Stockholm.

Peter Arozenius menar att mätningarna gjorts i samarbete med skyddsombuden och att man gjort mätningar där det var möjligt att genomföra. Det utesluter inte att de mätningar som återstår blir i en annan miljö, säger han.