I dag kom statistiken över anmälda arbetsskador och arbetssjukdomar. I den går att utläsa att den positiva trenden brutits. En 8-procentig minskning per år i genomsnitt från 2003 och framåt. Och arbetssjukdomarna har mer än halverats under samma tid.
   Men 2010 noterades en svag uppgång jämfört med året innan.
Enligt Arbetsmiljöverkets analys beror ökningen till hälften på den tidiga och långa vintern som medförde många halkolyckor. En annan orsak är att konjunkturen åter pekade uppåt efter en kraftig nedgång 2009. Då fler arbetar sker fler olyckor.
   Förra året ökade antalet anmälda arbetsolyckor med knappt fem procent jämfört med 2009. Samtidigt ökade arbetssjukdomarna med tre procent.