I somras petade Seko hela klubbstyrelsen för Seko väg- och ban Gävle/Dala efter att man granskat klubbens affärer. Sekos förbundsstyrelse gick då in som styrelse för klubben och har i den egenskapen stämt fritidsförening, numera trafiksäkerhetsföreningen, på 14 miljoner kronor. Pengar som klubben fört över till föreningen.

I dag inkom föreningens svar till tingsrätten i Hudiksvall. Där avvisar man stämning helt då man anser att klubben (nu alltså representerad av Sekos förbundsstyrelse) inte har talerätt eftersom dess styrelse inte är vald av det lokala årsmötet.

Om rätten ändå godkänner stämningen menar föreningen att alla beslut om överföringar av pengar har beslutats på demokratisk väg i klubben. Och att syftet har varit i enlighet med förbundets eller klubbens stadgar. Vidare har styrelsen beviljats ansvarsfrihet vid årsmöten där årsredovisningarna godkänts av revisorerna.

Seko har även lämnat in en stämningsansökan mot Bosse Hedin, tidigare ombudsman, klubbens kassör och trafiksäkerhetsföreningens ordförande. Där handlar det om 300 000 kronor, bland annat oredovisade kontantuttag med företagskort på drygt 35000 kronor och bilar som sålts till underpris.