Vad är märket?

År 1997 träffade fack och arbetsgivare inom industrin Industriavtalet. Avtalet som förnyades 2011 slår fast att löneökningar i den internationellt konkurrensutsatta industrin ska vara normerande för alla löneökningar i alla branscher.

Argumentet är att lönernas storlek påverkar industrins möjlighet att exportera vilket bidrar till finansieringen av välfärden. I år, när LO­-förbunden inte är samordnade i avtalsförhandlingarna, är det mer osäkert vilken roll industrins avtal får som märke för övrig arbetsmarknad.

 

Vad är egentligen minimilön?

Till skillnad från många andra länder har vi i Sverige inga nivåer för en minimilön inskrivna i lagen. I stället hittar man löne­ golvet i kollektivavtalen, som arbetsgivare och fack förhandlat fram. De kallas då ofta grundlön, ingångslön eller lägstlön. Finns inget kollektivavtal finns heller ingen undre gräns för en lön. I teorin kan du alltså erbju­das en lön på en krona om det inte finns något avtal att förhålla sig till.

 

Vad menas med sifferlöst avtal?

Kollektivavtal som saknar centrala nivåer, siffror, för löneökningar. Kallas också för processavtal. De lämnar öppet för att förhandla lokalt, till exempel på enbart

din arbetsplats. Eller så får du som individ förhandla själv med arbetsgivaren. Det finns inga individgarantier i sifferlösa avtal, det vill säga du garanteras ingen löneökning. Enligt medlingsinstitutet jobbar var fjärde anställd i år under ett sifferlöst avtal, i kommuner och landsting jobbar samtliga tjänstemän sifferlöst.

 

Spelar inflationen någon roll?

Riksbankens inflationsmål på två procent är en utgångspunkt när parterna bestäm­mer hur stora löneökningar samhället tål. Tillsammans med produktivitetsutveckling visar målet hur stort utrymmet är.

Parterna har denna beräkningsmodell för att inte hamna i en huggsexa på grund av inflationen. Före industriavtalet ledde dåtidens höga inflation till fackliga kom­pensationskrav när prisstegringarna åt

upp löneökningarna. I dag börjar tunga arbetsgivare ifrågasätta målet, eftersom den låga inflationen är ett stöd för små eller inga löneökningar alls.

 

Får de som inte är med i facket också högre lön?

De som inte är med i facket har rätt att få generella löneökningar i avtalen, om inte anställningsavtalet säger annat. Att vägra dem samma löneökning som alla andra får kan uppfattas som brott mot föreningsfriheten. Den tillåter inte att någon straffas för att denne är med, eller inte med, i facket. Men facket har lokalt rätt att kräva mer än det generella i avtalet och att detta bara går till medlemmarna. De oorganiserade får i så fall förhandla själva om att få motsvarande löneök­ning.

 

Texter: Carl von Scheele, ArbetetSandra Lund, ArbetetStephen Lindholm, Kommunalarbetaren