Om den första dagen av avtals­ konferensen gick till de bransch­ överskridande frågorna ägnades dag två åt de branschspecifika. För Seko väg och bans del handlade det om allt från tvätt av arbetsklä­der, över löner för inhyrda, till vem som ska betala yrkesutbildningar.

När man gick igenom de mo­tioner som kommit in tog många till orda för att utveckla resone­mangen.

– Att den som är inhyrd ska ha samma lön och övriga villkor som på arbetsplatsen måste ha hög prioritet i avtalsrörelsen, sa till exempel Karl­-Johan Anders­son från NCC.

Och inhyrningsfrågan har andra aspekter som diskutera­des. Till exempel att det ska vara förbjudet att hyra in personal om det finns uppsagda med före­trädesrätt som har tillräcklig kompetens.

Dessutom luftades en gammal go­ding i form av gransknings­avgiften. Att arbetsgivare ska betala en avgift på 1,5 procent på lönesumman på de företag som saknar lokalt fack. Detta för att förbundets ombuds­ män ska sköta det fackliga åt de anställda där.

– Det vore bra, men det är väl som att kasta en snöboll rakt in i helvetet, som en av deltagarna uttryckte det.

För Jenny Ogén, som är asfalt­arbetare på Skanska, är huvud­entreprenörsansvaret det vikti­gaste avtalskravet.

– Det är den absolut viktigas­te frågan. Det är mycket under­entreprenörer inne och då gäller det att få rätt på det. Man måste ha koll på vilka som är på ar­betsplatsen och att de har rätt att vara där.

jenny_foto_Mattias

Som alla andra deltagare är hon mycket nöjd med upplägget med en gemensam avtalskonferens.

– Det har varit jättebra. Man får andra perspektiv på vissa frågor men man ser också de ge­mensamma problemen.

Det är en syn som delas av Bjarne Ringdahl på Peab. Han beklagar dock att LO­-samord­ningen sprack.

– Det var tråkigt. Det hade varit en väldig styrka för oss om vi hade kunnat gå fram gemen­samt.

– Men jag tror ändå inte det kommer bli någon huggsexa om lönerna eftersom alla tar ansvar.

Det övergripande kravet på ett huvudentreprenörsansvar är även enligt hans åsikt det vikti­gaste, även om hans egen arbets­givare sköter sig bra i den frågan.

– Vi har oftast inte mer än en un­derentreprenör och då är det all­tid krav på kollektiv­- eller häng­avtal, så där har vi rätt bra koll hos oss. bjarne_foto_Mattias

En annan fråga han vill lyfta är en utö­kad arbetstids­förkortning. På väg­- och banav­talet har man en arbetstidsförkortning på 34 timmar per år, medan de som går på Byggnads avtal, inte säl­lan på samma arbetsplats, har 37 timmar.

– Även där är Peab bra, för de går på högsta nivån på arbets­ platsen så vi får också 37 timmar. Men frågan är viktig att driva för hela kollektivet, säger Bjarne Ringdahl.

Väg och ban

Antal medlemmar: 21000 Avtal: Väg- och banavtalet, maskinföraravtalet och järnvägsinfrastrukturavtalet Yrkeskategorier: Väg- och järnvägsarbetare, beläggnings- och bergarbetare, maskinförare