Att Valle Karlsson slutar som för­ bundsordförande är känt sedan tidigare. Nytt är att förbunds­ sekreterare Anneli Jonsson med­ delat valberedningen att hon inte ställer upp för omval. Hon har haft sitt uppdrag i mer än två kongressperioder och tycker att det är dags att göra något annat. Det finns också privata skäl bak­om beslutet.

”Skapar ett välkomnande klimat”

Anneli Jonsson tycker att det är ett bra tillfälle att sluta när förbundet åter börjar öka i med­lemsantal. Det var en viktig upp­ gift som låg på hennes bord.

Sista datum för att föreslå kandi­dater till förbundets ledning är den 9 april. Hittills har valbered­ningen fått in två nomineringar till ordförandeposten; Sekos vice ordförande Gabriella Lavecchia och Karin Åkersten, i dag ord­ förande för Seko Stockholm och ledamot av förbundsstyrelsen.

Karin Åkersten är nomine­rad av Seko Stockholm och Seko Infranord, som bland annat moti­verar sitt val med att Karin är ly­hörd för alla olika erfarenheter och att hon har skapat ett väl­komnande och öppet klimat.

”Rätt person att ta fajten”

Seko Posten, branschorgani­sationerna inom väg­ och ban, energi och tele motiverar sin nominering av Gabriella Lavec­chia bland annat med att hon med sin erfarenhet är rätt per­son att fortsätta utveckla och stärka Sekos varumärke och ta fajten för medlemmarna ”även när vi utmanas av starka krafter såväl politiskt, av arbetsgivare men också inom fackförenings­ rörelsen.”

Kongressombuden kommer att samlas på flera orter runt om i landet efter geografisk indel­ning och ”föras samman” digi­talt. Totalt brukar kongresserna samla 450 personer, inklusive alla gäster.