För första gången höll Seko en gemensam avtalskonferens för de tre branscherna väg och ban, tele och energi, under beteckningen entreprenad. Under de gemensamma sittningarna enades man om tre prioriterade krav inför den kom­mande avtalsrörelsen.

– Under de gemensamma diskus­sionerna har det varit väldigt tyd­ligt vilka problem som finns där­ ute, säger Björn­-Inge Björnberg, ombudsman på Seko med ansvar för väg­ och banbranschen.

Att införa krav på en huvud­entreprenör att ha koll på vilka som finns i kedjan av entrepre­nörer på en arbetsplats är hög­ prioriterat för hela entreprenad­branschen.

– Det är en tydligt prioriterad fråga för alla branscher. Att få ordning och reda ute på arbets­platserna med alla underentre­prenörer som finns där, säger Björn­-Inge Björnberg.

Integritetsfrågor ska också prioriteras. Då handlar det om att det ska finnas tydliga regler för hur personlig information om anställda får samlas in, vad den ska användas till, vem som har tillgång till den och hur länge den sparas.

Även otrygga anställningar och staplandet av olika typer av visstidsanställningar är en prio­riterad fråga. Där handlar det också om att lönerna för visstids­anställda måste vara i nivå med dem för fast anställda på respek­tive företag.