Flera av de inbjudna talarna ansåg att utredningens förslag går för långt när det gäller att släppa in marknadskrafterna.
Utredningen vill bland annat ha ett så kallat öppet marknadstillträde, vilket betyder att trafikföretagen själva kan bestämma mer över var och hur de ska köra. Samhället ska komplettera med det som kommersiella företag inte klarar. En modell som Seko kritiserar i sitt remissvar.
Konsulten Stenerik Ringqvist sa att delar av marknaden kan omregleras, men inte avregleras.
– Samhället ska ha ansvaret för huvuddelen av trafiken, som faktiskt inte är kommersiellt lönsam och företagen kan stå för dem kompletterande delen, sa han.
Även föreningen Svensk kollektivtrafik som representerar de flesta trafikföretag vill ha en annan modell än utredningen föreslår. Föreningen tycker att utredningens förslag gör trafiken sårbar och att den saknar ett helhetsperspektiv.
På utfrågningen framkom också att det inte finns några internationella exempel på att avreglering ökar resandet eller sänker priserna.
Tomas Svensson, från Väg- och trafikforskningsinstitutet, sa i en paus att inte heller VTI i sin forskning har kunnat hitta något som talar för att en avreglering ökar kollektivtrafikens andel av resandet, vilket är ett av de uttalade målen med en ny lag.
– Förslaget från utredningen känns gammaldags, sa Tomas Svensson.
I april lägger regeringen fram en proposition om ny kollektivtrafiklag. Många remissinstanser är kritiska till utredningen och mycket talar för att regeringen gör en del ändringar, enligt trafikutskottets ordförande Lena Hallengren, socialdemokraterna.