Åklagaren stod fast vid åtalet i sin slutplädering och yrkade på villkorlig dom och dagsböter. Försvaret begärde att deras klienter ska frikännas.

Rättegången mot de tre tidigare cheferna på häktet handlar om huruvida de är ansvariga för mordet på kriminalvårdaren Karen Gebreab den 3 oktober 2011. Hon mördades av en intagen på häktet som i början av 2012 dömdes till livstids fängelse.

Enligt åklagaren har cheferna, med tidigare kriminalvårdschefen Agneta Kempe som övergripande ansvarig, brustit i arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. Dessa brister har lett till att mordet kunde ske. Det handlar exempelvis om att information om intagna inte förmedlats på ett systematiskt, och därmed säkert, sätt och att det saknats skydd för enskilda medarbetares misstag. Instruktioner som fanns var inte uppdaterade och rutinerna inte tillräckligt säkra.

Personalen på den avdelning där den intagna satt, missade att skicka upp förstärkning till promenaden där Karen Gebreab arbetade ensam. Den missen skulle, enligt åklagaren, ha fångats upp på vägen, så att den intagne inte hade släppts ut i hissen.

Åklagaren anser att de tre cheferna borde ha insett bristen i rutinen och tagit fram andra, mer säkra, instruktioner och rutiner. Åklagaren anser också att det inte åligger enskilda anställda att påpeka fel, det är ett chefsansvar.

Försvarsadvokaterna menade i dag, enhälligt, att de rutiner som fanns var goda och tillräckliga och att ingen av de tre cheferna gjorde något fel som ledde till Karen Gebreabs död. Åklagaren lägger cheferna något till last som inte är deras ansvar, ansåg försvaret. Istället är det enskilda medarbetares misstag som ledde fram till mordet. Och det är i sin tur inget som cheferna kunde förutse skulle hända.

Två kriminalvårdare på avdelning 4:1 där den intagne satt, missade att skicka upp en kollega till promenaden. Den vårdare som satt i tornet vid promenaden agerade för långsamt och Karen Gebreab var inte tvingad att vända ryggen till när hon öppnade dörren till promenadgården. Hon hade kunnat låsa upp dörren i förväg.

Det var tillräckligt många som hade kunnat agera annorlunda.

Rättegången vid Södertörns tingsrätt har pågått sedan den 1 december och det har hållits ett tjugotal vittnesförhör med bland andra de tilltalade, med kriminalvårdare från häktet, tidigare säkerhetschefer och läkare.

Förhören har stärkt såväl åklagarens som försvarets linje. Flera av vittnena har pekat på att det var länge sedan mordet inträffade och att de inte minns hur allt fungerade vid den tiden.

Någon uttryckte att häktet var ett ”sjunkande skepp” vid tillfället, att allt inte fungerade som det skulle och att det fanns olika åsikter om hur säkerheten skulle upprätthållas. Ett vittne ansåg att häktet hade systematiska säkerhetsbrister, som upptäcktes först i samband med mordet. Andra pekade på att de rutiner som fanns för promenaden – som åklagaren har ifrågasatt – upplevdes som tillräckliga, ingen hade klagat.

Under den långa rättegången har åklagaren strukit ett åtalspunkt, som gällde den utrustning som Karen Gebreab hade. Det har framkommit att ansvaret för vilken utrustning personalen ligger på Kriminalvårdens huvudkontor.