Medan antalet anmälda arbetsolyckor utan frånvaro har ökat, så minskar antalet olyckor som leder till sjukfrånvaro. Trenden är densamma i hela den privata väg- och banbranschen.  

När det gäller arbetssjukdomar så skiljer sig trenden mellan väg och järnväg. Vägarbetare anmäler färre arbetssjukdomar för varje år, medan banarbetare var lika sjuka 2020 som 2016. Åren däremellan var antalet anmälda sjukdomar dock lägre för anläggare av järnväg.

Färre behöver vara borta

En jämförelse med Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik visar att anläggningsbranschen i stort följer utvecklingen på övriga arbetsmarknaden när det gäller arbetsolyckor. Anmälningarna av olyckor som inte leder till frånvaro har ökat med 25 procent på hela arbetsmarknaden sedan 2009, enligt Arbetsmiljöverket. När det gäller olyckor som leder till frånvaro minskade dessa under 2020 på hela arbetsmarknaden. Så även i privata väg- och banbranschen.

Inte drabbats lika hårt av covid-19

Bygg- och anläggning har inte drabbats lika hårt av covid-19 som andra branscher. Antalet anmälda arbetssjukdomar ökade dramatiskt inom exempelvis vård och omsorg 2020, vilket till stor del beror på pandemin. Väg och järnväg har låga siffror när det gäller anmälda arbetssjukdomar, även om det ökat något de senaste åren för banarbetare.

Förra året omkom nio anställda i den privata bygg- och anläggningsbranschen. Sex fler är 2019 och mer än genomsnittet för de senaste tio åren. Totalt omkom 24 personer i arbetsplatsolyckor 2020.

Anmälda arbetsskador i väg- och ban

2015 anmäles 21 arbetssjukdomar bland vägarbetare, 2020 var det bara 6. För banarbetare är siffrorna nästan de motsatta: 8 anmälda arbetssjukdomar 2015 och 13 förra året.

Mer allvarliga olyckor, som leder till frånvaro, minskar något från 157 2015 till 124 förra året. Mindre allvarliga olyckor ökar i båda grupperna, från sammanlagt 126 år 2015 till 161 år 2020.

Källa: Byggindustrins centrala arbetsmiljönämnd. Bygger på anmälningar till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket.