Det framgår av en rapport som LO publicerar i dag och som tagits fram inom ramen för förhandlingarna mellan LO, tjänstemännen i PTK och Svenskt näringsliv.

Rapporten består av tre delar, anställningsskyddet, a-kassan och studiestöd för kompetensutveckling.

Arbetsgivarorganisationen Almega menar att samtliga frågor ska ligga till grund för fortsatta förhandlingar.

– Vi behandlar de tre områdena som en helhet. Förhoppningen är att vi kan enas om en helhetslösning som tar ett bredare grepp på hur arbetsmarknadens spelregler ska anpassas utifrån dagens förutsättningar, säger Stefan Koskinen i ett pressmeddelande.

Hyvling och heltid

Sekos ordförande Valle Karlsson har läst rapporterna. Han vill inte kommentera innehållet utan säger att de ska ligga till grund för det beslut som LO ska ta i augusti om huruvida förhandlingarna ska fortsätta eller starta om.

Av rapporten framgår att regeln om saklig grund för uppsägning är en av de frågor som utretts, liksom hyvling, rätt till heltid och visstidsanställningar. En av arbetsgrupperna, med juristen Erland Olauson i spetsen, går igenom hur förändringar av anställningsskyddet kan slå.

Saklig grund

Lagen om anställningsskydd slår fast att en arbetsgivare inte kan säga upp vem som helst. En uppsägning måste alltid ske på så kallad saklig grund.
Det finns två typer av saklig grund.
Den ena är arbetsbrist, den andra personliga skäl.
Arbetsbrist innebär att det enligt arbetsgivaren inte finns tillräckligt med jobb för alla. Vem som ska sägas upp avgörs enligt turordningsreglerna. Grunden i Lagen om anställningsskydd är att den som har kortast anställningstid får sluta först, sist in – först ut.
Personliga skäl innebär att arbetsgivaren kan säga upp en person som misskött arbetet eller uppträtt olämpligt.
Vad som godkänts som saklig grund har avgjorts i Arbetsdomstolen.

Och tar bland annat upp frågan hur en anställd som blir uppsagd och vars uppsägning ogiltigförklaras, ska kunna försörja sig om det inte utgår någon lön under tvistetiden. En idé är att ändra a-kassan så att den täcker inkomstförlusten.

En annan arbetsgrupp har utrett hur den enskilde ska kunna stärka sin position på arbetsmarknaden med hjälp av utbildning. Förslaget är att staten betalar ett nytt studiestöd, medan arbetsgivarna bidrar med ett tillägg. Studierna skulle omfatta som mest två terminer för den som arbetat minst 8 år.

LO fattar beslut i augusti

Den tredje fråga som utretts i en arbetsgrupp är om parterna ska skapa en kollektivavtalad a-kassa för privatanställda. Slutsatsen är att frågan måste utredas mer. Det kan vara svårt, enligt arbetsgruppen, att få staten att gå med på att en grupp på arbetsmarknaden ska ha avvikande a-kasseregler.

Förhandlingarna om lagen om anställningsskydd, LAS, mellan fack och arbetsgivare inleddes 2017 efter att facken ville stärka de tillfälligt anställdas situation på arbetsmarknaden.

I december 2019 lämnade Seko och fyra andra LO-förbund förhandlingarna eftersom man ansåg att LO förhandlat om frågor som inte ingick i uppdraget. Som frågan om saklig grund för uppsägning.

Under våren 2020 har förhandlingarna pausats och LO:s styrelse har gått med på att förhandlingarnas framtid ska avgöras på ett representantskap i augusti. Ett förslag från bland annat Seko inför årets LO-kongress. Kongressen skjuts upp till nästa år men frågan om förbunden ska fortsätta förhandla behandlas på det extra representantskapet.

Den 1 juni kom den statliga LAS-utredningen med ett förslag som gör det lättare och billigare att säga upp anställda. Och som gör det omöjligt att ogiltigförklara en uppsägning av personliga skäl på mindre företag. Utredningen har fått stark kritik.

Om inte parterna blir överens kan utredningens förslag bli lag istället. Det är en av de punkter som regeringen och samarbetspartierna Liberalerna och Centerpartiet skrivit in i det så kallade januariavtalet.

Ingen av parterna vill att utredningens förslag ska bli lag. LO har sagt att utredningens förslag är så mycket till fördel för arbetsgivarna att det kan bli svårt för facket att förhandla. Arbetsgivarna är visserligen positiva till utredningens förslag, men vill hellre avtala om förändringarna av LAS.

Enligt de ursprungliga planerna ska parternas förhandling om LAS vara klar den sista september. Den statliga utredningen föreslår att nya regler enligt utredningens förslag börjar gälla den 1 januari 2022.

Lagen om anställningsskydd

LAS är den lag som skyddar anställda vid uppsägning och avsked. Lagen innehåller även regler om vilka anställningsformer som är tillåtna, där grunden är fast anställning. Det finns möjlighet för fack och arbetsgivare att teckna avtal som avviker från lagens regler.