Seko Förhandlingsorganisation Infranord anser att det i tilläggsdirektiven finns vissa förbättringsförslag gentemot grunduppdraget men betydande negativa och destruktiva direktiv som vi bestämt tar avstånd ifrån.

Det är självklart en förbättring att utredaren nu får möjlighet att föreslå även andra kontrakterade basunderhåll än de som idag hanteras av Infranord skall kunna överföras till Trafikverket.

Likaså är det en bra markering att innehållet i basunderhåll skall inkludera ”underhåll av hög kvalitet och med god förmåga att förebygga och snabbt avhjälpa problem”. På så sätt klargörs det att förebyggande och avhjälpande underhåll ingår i det underhåll som skall överföras till Trafikverket.

Betydande risker

Avslutningsvis är det ett förtydligande att utredaren skall lämna förslag på att ”öka underhållets samhällsekonomiska effektivitet”. Men där tar det positiva slut enligt oss.

Med det nya skrivningarna om att ”utredaren skall lämna förslag på funktioner, olika volymer och ändamålsenlig geografisk spridning” finns också betydande risker. Texten är möjlig att tolka så att vissa av Infranords basunderhåll inte förs över till Trafikverket, medan andra orters underhåll (som utförs av privata företag idag) kan komma att föras över till Trafikverket.

Än mer förvånade är att läsa att utredaren skall ”analysera behovet av långsiktiga marknadsförutsättningar avseende basunderhåll för aktörer verksamma på marknaden”. Här har regeringen fått total minnesförlust. Låt oss påminna om vallöftet:

”Föra in Infranord som en underhållsdivision i Trafikverket så att detta verk kan utföra Järnvägsunderhåll i egen regi”.

”Upphöra med upphandlingar av Järnvägsunderhåll från Trafikverket som berör den dagliga driften.”

”Låta befintliga kontrakt med privata underhållsentreprenörer som har basentreprenader löpa ut sin nuvarande kontraktstid, för att därefter Trafikverket själv utför Järnvägsunderhåll.”

”Privatiseringslobbyisterna är nöjda med dagens järnväg där allt utgår från vinstintressen.

För resenärer och för oss järnvägare är tågkaoset det samhällsekonomiska självmordet.

Nu är bara frågan vad regeringen prioriterar , vinstintresset eller samhällsnyttan?

Statsministern måste stå fast

Låt oss vara tydliga med våra krav:

  • Samtliga basunderhållentreprenader som Infranord har skall föras över till Trafikverket.
  • Samtliga Järnvägare anställda i Infranord skall föras över till Trafikverket.
  • Trafikverket skall skyndsamt få nya instruktioner från landets regering i ett regleringsbrev där det tydligt framgår att Trafikverket skall sluta upphandla Järnvägsunderhåll och själva ansvara samt utföra detta underhåll.
  • Alla privatanställda Järnvägare som arbetar på privata företag som utför

Basunderhåll skall erbjudas anställning i Trafikverket enligt LAS.

  • De tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö är högst prioriterade att deras basunderhåll snarast förs över till Trafikverket.

Vi förväntar oss nu att landets statsminister står fast och genomför sitt vallöfte med kraft. Vi kräver att infrastrukturministern tar ett betydande ansvar för att än mer förtydliga att samhällsansvar går före entreprenörerna vinstkrav för landets Järnvägsunderhåll gentemot utredaren. Trafikanter och Godsföretag skall kunna lita på att tåg kommer fram i tid och att tågkaoset tar slut.

Avregleringen av järnvägsunderhållet har enbart lett till vinstmaximerande företag och samhällsekonomisk ineffektivitet, tid att den läggs på historiens skräphög, där den hör hemma.