Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Tema: EU-valet
Nyhet

Så tycker partierna i EU-frågor

Sekotidningen har frågat de partier som i dag är representerade i EU-parlamentet hur de ser på ett antal frågor som har direkt inverkan på arbetstagare i Sverige. Här är deras svar i kortform. För att se hela svaret och få mer information klicka på länken i anslutning till respektive fråga.

2 april 2014 16:17

Hur tycker ni att utstationeringsdirektivet fungerar? Ska man ha ett huvudentreprenörsansvar och i så fall i hur många led? (Läs hela svaren här

V: Stora problem med det nuvarande. Det nya är bättre men löser inte problemen med Lavaldomen. Huvudentreprenören ska ha ansvar i alla led.

S: Huvudentreprenörsansvar i alla led med ökad omfattning.

MP: Huvudentreprenörsansvar i alla led.

FP: Grundläggande villkor ska gälla. Skeptiska till huvudentreprenörsansvar.

C: Huvudentreprenörsavtal är en fråga för parterna, inte lagstiftning.

M: Ställer oss bakom förslaget om ett led men tror inte det är bästa sättet att komma åt fusk.

PP: Tar inte ställning

Hur ser ni på Lex Laval? (Läs hela svaren här)

V: Skarpa motståndare till Lex Laval. Med Laval-domen ställde sig EU-domstolen på ett mycket provokativt sätt på storföretagens sida.

S: Ska rivas upp och göras om. Går mycket längre är domstolen krävde.

MP: Oroas över lagen. Krävt att den ska utredas, vilket nu sker.

FP: Behöver följas upp, vilket nu sker. För tidigt att säga något om eventuella ändringar.

C: Lex Laval är ett positivt domslut för den fria rörligheten.

M: Lex Laval säkerställer bra och rättvisa villkor och behöver inte ändras.

KD: Lex Laval har skapat en rimlig ordning men emotser utredningen av lagen

 PP: Har inte tagit ställning.

Ska ett socialt protokoll införas? (Läs hela svaren här

V: Ja

S: Ja

MP: Ja

FP: Nej

C: Nej

M: Nej

KD: Nej

PP: Ingen ståndpunkt

Ska små och medelstora företag undantas från arbetsmiljöregler enligt förslag i Refit-initiativet? (Läs hela svaren här)

V: Nej, arbetares hälsa ska gå först.

S: Nej, det är extremt kortsiktigt.

MP: Nej, lika viktigt oavsett företagets storlek.

FP: Nej, ska inte bero på vilket företag man arbetar.

C: Bra med regelförenkling, men arbetsmiljö är en inte en fråga EU ska fokusera på.

M: Välkomnar kommissionens initiativ att förenkla för företag och minska bördor till följd av regler.

KD: Bra med regelförenklingar men ska vägas mot arbetstagarperspektivet.

PP: Ingen ståndpunkt.

Ska krav på kollektivavtal vara en del av upphandlingsdirektivet? (Läs hela svaren här)

V: Ja

S: Ja

MP: Ska vara möjligt men inte obligatoriskt.

FP: Det är villkoren i sig som måste vara föremål för bedömning, inte huruvida de har kommit till genom kollektivavtal eller på annat sätt.

C: Positivt med nya krav på kvalitet och miljö.

M: Möjligheten till att ställa krav på kollektivavtal får inte hindra företag från andra EU-länder att erbjuda sina tjänster i Sverige på de villkor som gäller för den fria rörligheten på EU:s inre marknad.

KD: Krav på kollektivavtal riskerar att ställa upp onödiga hinder för en del företag att delta i upphandlingarna. Men möjligheten att ta hänsyn till miljö och social hänsyn är positivt. 

PP: Ingen ståndpunkt

Finns det några andra frågor ni driver som påverkar situationen för arbetstagare i Sverige? (Läs hela svaren här)

V: Bland annat respekt för kollektivavtal, arbetsrätt och facklig organisering.

S: Driver en linje för jobb, forskning, utbildning, stöd till arbetslösa och sårbara grupper, förbättring av arbetets kvalitet, socialt skydd med mera.

MP: Ännu starkare skydd för arbetares rättigheter.

FP: Viktigast att det finns jobb. Därför vill vi fortsätta utveckla EU:s inre marknad och öka frihandeln, både inom Europa och med länder utanför unionen.

C: Stödjer EU-regler mot diskriminering.

M: En välfungerande inre marknad som ger tillväxt och fler jobb.

KD:

PP: Ser vi med oro på förslagen om att införa strängare lagar om företagshemligheter, eftersom det bland annat riskerar att gå ut över arbetstagares rätt att fritt byta jobb. Skyddet för visselblåsare måste stärkas.

Mattias Dahlgren, Reporter
mattias.dahlgren@sekotidningen.se

Relaterade ämnen

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Så tycker partierna i EU-frågor

Sekotidningen har frågat de partier som i dag är representerade i EU-parlamentet hur de ser på ett antal frågor som har direkt inverkan på arbetstagare i Sverige. Här är deras svar i kortform. För att se hela svaret och få mer information klicka på länken i anslutning till respektive fråga. Läs mer

EU-valet

Varför ska man egentligen rösta i EU-valet?

Den 25 maj är det val till EU-parlamentet. EU påverkar allas vår vardag och vårt arbetsliv vare sig du bryr dig om valet eller inte. På följande sidor kan du läsa om aktuella arbetsmarknadsfrågor, parlamentarikersnack, hotet från extremhögern och mycket annat. Läs mer

Övrigt

Finns det några andra frågor ni driver som påverkar situationen för arbetstagare i Sverige? Läs mer

Upphandling och kollektivavtal

Syftet med det nya upphandlingsdirektivet är att skärpa och förtydliga reglerna för offentliga upphandlingar i medlemsländerna. Parlamentet har bland annat drivit igenom att större hänsyns ska tas till arbetsvillkor samt miljö- och socialt ansvar hos anbudsvinnaren, inte bara lägstapris. Man skriver in att det ska vara möjligt att kräva kollektivavtalsenliga villkor. Läs mer

Arbetsmiljö

Syftet med REfit-initiativet är att underlätta för små och medelstora företag genom att rensa bort vad man anser vara onödiga regler och förordningar. Problemet är att kommissionen tycker att arbetsmiljön är onödigt reglerad och man vill då släppa på kraven för företag med under 250 anställda, vilket omfattar cirka 90 procent av EU:s arbetstagare. Många kritiker påpekar att problem med arbetsmiljön är vanligare i små företag. Läs mer

Det sociala protokollet

Den svenska arbetarrörelsen kräver tillsammans med sina europeiska kolleger att ett socialt protokoll införs vid nästa fördragsändring i EU. Tanken är att den fria rörligheten inom EU inte ska kunna utnyttjas för att pressa löner eller arbetsvillkor. Ett socialt protokoll skulle innebära att de grundläggande fackliga rättigheterna inte underordnas EU:s ekonomiska friheter. Läs mer

Lex Laval

Laval-lagen, eller Lex Laval, stiftades efter att Laval-domen avkunnats i EU-domstolen. Den reglerar bland annat i vilka sammanhang svenska fackföreningar kan ta till stridsåtgärder mot företag med utstationerad arbetskraft. Till exempel är det inte tillåtet att kräva något över kollektivavtalets hårda kärna, det vill säga minimilön även om de verkliga lönerna i branschen är högre. Läs mer

Utstationerings-direktivet

Syftet är att säkerställa att arbetstagare som tillfälligt arbetar i ett annat EU-land åtnjuter samma sociala skydd som inhemsk arbetskraft. Parlamentet har också lyckats få till en skrivning om huvudentreprenörsansvar, om än bara i ett led och inte i hela entreprenörskedjan. Nackdelar är att man inte gör något åt konsekvenserna av Laval-domen. Det går till exempel inte att kräva högre löner för utstationerad arbetskraft än minimilönen i kollektivavtalet. Läs mer