Anna Nyberg, psykolog och verksam vid Stressforsknings­ institutet vid Stockholms uni­versitet, understryker att chef­en är viktig för vår hälsa. Men säger att vad som är en bra res­pektive dålig chef varierar mel­lan länder, tider och branscher.

Hur är en bra chef?

Bra chef

Arbetsmiljö

– I Sverige är låt-­gå-­ledarska­pet det vanligaste av alla olika slags destruktiva ledarskap, vis­sa studier visar också att det är det sämsta. Det är ett ledarskap som leder till osäkerhet, kon­flikter och mobbing när chefen helt enkelt inte finns där för att ta sitt ansvar.

– Däremot är det auktoritä­ra, tyranniska ledarskapet mer ovanligt hos oss.

Rätt­visa löner

För sju år sedan presente­rade Anna Nyberg en studie av chefens betydelse för de anställ­das hälsa. Resultatet, som fick stor uppmärksamhet, innebar i korthet att bland dem som an­såg sig ha en dålig chef var det 40 procent fler som fick hjärt­infarkt jämfört med gruppen som tyckte att chefen var bra.

– Ju längre du varit anställd på en arbetsplats med en bra chef desto bättre skydd mot hjärtinfarkt får du. Och tvärtom.

Men vad är då en bra chef?

– Redan för över 100 år sedan började forskarna leta efter vil­ka egenskaper som utmärker en framgångsrik chef. Även om man inte hittat en enskild egen­skap som påverkar om man är en bra ledare eller inte verkar en kombination av ett flertal po­sitiva egenskaper, som att vara mer utåtriktad och mindre neu­rotisk till exempel, ha betydelse.

– Man brukar också prata om att chefer behöver kunna engagera sig i saker som har att göra med att lösa den gemensamma upp­giften, men också vara bra på att hantera relationer. En chef behöver vidare kunna använda olika sätt att engagera och moti­vera medarbetare, både sådant som att kommunicera visioner och sådant som att sätta rätt­visa löner.

Är det möjligt att lära sig att bli en bra chef?

–Det finns en industri runt utveckling av ledarskap som har vuxit enormt. Men vi vet väldigt lite om vilken effekt den har. Jag vill ändå säga att väl­digt många kan lära sig att bli en tillräckligt bra ledare.

Destruktiv chef

Anna Nyberg anser att skill­naden mellan att vara en bra eller en dålig chef ofta bottnar i omedvetna grundläggande känslor och rädslor.

– Att utveckla chefer är bland annat att utveckla personen och hennes förmåga att förstå rela­tioner och att förstå sig själv i olika situationer.

Om ett arbetslag inte fungerar, är det bara chefens fel?

– Många chefer hinner inte vara de ledare de vill, de har för lite tid och för många med­ arbetare under sig. Ledar­skap är ju också en ömse­sidig process, jag skulle säga att man som med­ arbetare har ett ansvar för att hjälpa chefen att vara den chef man vill ha. Som medarbetare har man det ansvaret.

Om man har en dålig chef, vad göra?

– Vi har ju ofta ganska höga krav på våra chefer och ing­en kan leva upp till alla våra önskemål. Har man en riktigt destruktiv chef tycker jag att man ska börja med att se om man kan förändra situationen, det vill säga prata med med­ arbetare, personalavdelning, fack, högre chefer bland annat. Om det är svårt att få till en för­ ändring kan det ur hälsosyn­vinkel vara befogat att försöka flytta på sig.